Avslutade insatser

Stadsdelsmammorna

Mål med insatsen

 • Målet med projektet var att stödja kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig. Meningen var att stärka kvinnornas förutsättningar att klara sig självständigt i samhället, studera och/eller arbeta. Projektet skulle även bidra till att öka kunskaper om hälsa, kost och motion, utbildningssystemet, arbetsmarknad och samhället i övrigt bland målgruppen.
 • Ytterligare ett viktigt mål var att genom information bidra till att flera barn inom socioekonomiskt utsatta områden börjar på förskola. Genom att flera barn gick i förskola förstärktes barnens förutsättningar att lära språket och klara av skolan.
 • Att stärka tilltron hos invånarna till myndigheter
 • Att öka kvinnors närvaro i det offentliga rummet

Målgrupp
Kvinnor med hemmavarande barn och som var föräldralediga och/eller arbetslösa bland:

 • nyanlända
 • de som har varit i Sverige en längre tid
 • svenskfödda

Uppdraget
Uppdraget för stadsdelsmammorna var att bedriva uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn och som var föräldralediga och/ eller arbetslösa. Meningen var att de skulle ge grundläggande kunskap om socialförsäkringssystemet, utbildningssystemet, arbetsmarknad, socialtjänsten och vården till de kvinnor som söks upp. Målet var att motivera kvinnorna att söka stöd för att hitta arbete eller studier.

Bakgrund
Bakgrunden till projektidéen var projektet ”kvartersmammor” som drivits i Berlin sedan 6 år tillbaka och projektet har implementerats som ordinarie verksamhet 2017. Verksamhetsidén i Berlin var att anställa nyanlända kvinnor, med tillräckliga tyska kunskaper, som ”kvartersmammor”. De skulle söka upp andra nyanlända kvinnor inom det egna bostadsområdet och utgöra en brygga in i samhället.

En liknande modell finns även i Köpenhamn och i Helsingborg. Stockholms stad ville på det här sättet pröva en liknande arbetsmodell  i Stockholm.

MIA Stockholms stad

I MIA Stockholms stad arbetade förbundet med personer som var mellan 19-64 år, och som önskade få kompletterande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

MIA Stockholms stads insatser bestod av:

Oavsett val av insats, var målet att deltagarna skulle gå stegvis mot egen försörjning genom arbete eller studier när de avslutade sin insats i MIA. Deltagande i en insats hos MIA Stockholms Stad innebar en samverkan med handläggarna hos inremitterande parter. Det gjorde att deltagarna kunde få bästa möjliga stöd på sin väg mot arbete och studier.

Vill du veta mer?
Du hittar information på MIA-projektets hemsida, miaprojektet.se

Utbildning i komplext trauma

Kompetenssatsning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma
Förbundet erbjöd i samarbete med Transkulturellt centrum en utbildning i att bemöta och stödja personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration. Utbildningen riktade sig till medarbetare inom Stockholms stad, Arbetsför­medlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården och var tvärprofes­sionellt för att ge utrymme för lärande mellan parterna. Utbildningens mål var:

 • Ökad förmåga att identifiera psykisk ohälsa till följd av traumatiska händelser, t ex posttraumatisk stress
 • Ökad förståelse för traumatiserade personers behov av stöd och samverkan
 • Ökad trygghet i sin yrkesroll inför målgruppen
 • Ökad kunskap om andra aktörers arbete och uppdrag och vilka insatser och stöd som erbjuds målgruppen

Utbildningen var en heldag och hölls vid fem tillfällen under år 2019 med över 150 medarbetare.

Deltagarna mycket positiva till heldagsutbildningen
Dagen efter utbildningen fick deltagarna en digital enkät med några frågor om utbildningen. Av 150 deltagare svarade 91 personer på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 61 procent.

 • 93 procent av deltagarna håller med en del/håller absolut med om att de kommer ha nytta av utbildningen i sitt dagliga arbete
 • 78 procent av deltagarna håller med en del/håller absolut med om att de fått ökad trygghet i sin yrkesroll
 • 83 procent av deltagarna håller med en del/håller absolut med om att de fått ökad kunskap om andra aktörers uppdrag
 • 96 procent av deltagarna håller med en del/håller absolut med om att de fått ökad förståelse för traumatiserade personers behov av stöd och samverkan
 • 97 procent av deltagarna håller med en del/håller absolut med om att de fått ökad förmåga att identifiera psykisk ohälsa till följd av traumatiska händelser

Läs mer i utvärdering

SIP-samordnaren

Samordnande funktion mellan socialtjänsten och region Stockholm

Mål
Målet med insatsen var att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare skulle skapa samverkansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare skulle samordna sitt arbete med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar.

Målgrupp
Målgruppen var personer med försörjningsstöd som saknade sjukpeningsgrundande inkomst (nollplacerade) samt kvotflyktingar som hade komplexa behov och som saknade etablerade kontakter med vården.

Bakgrund
Utifrån den av förbundet framtagna Stockholmsmodellen och de kartläggningar som genomförts fanns ca 1800 sjukskrivna klienter som saknade sjukpenningsgrundad inkomst. I intervjuer från personal inom socialtjänsten framkom det att det saknades fungerande samverkansrutiner mellan stadsdelarna och vården.

Läs utvärderingsrapporten av SIP-samordnarprojekt

Finsamteam vården

Sedan förra året utvecklar Region Stockholm samverkan mellan förbundets parter genom Finsamteam på psykiatrin som underlättar samarbetet kring patienternas rehabilitering.

Inom psykiatrin finns det ett antal personer med långa sjukskrivningar. De flesta av dessa personer har kontakt antingen med Socialtjänstens försörjningsstöd eller med Försäkringskassan. En del av personerna har även kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg Stockholm. Medicinansvarig läkare behöver få fler verktyg för sina sjukskrivna patienter mot arbete och egen försörjning. Psykiatrin har tidigare erfarenheter av liknande samverkansprojekt. De medverkande i samverkan är:

 • Region Stockholm
 • Försäkringskassan
 • Socialtjänsten
 • Arbetsförmedlingen
 • Jobbtorg Stockholm

Läs här Samordningsförbundets utvärdering av Finsam handläggarteam inom vården

Norra Stockholm psykiatri, Atlasmuren, mottagningen för adhd 1 och 2

Kontaktpersoner:
Holger Thomas, enhetschef
E-post: holger.thomas@sll.se

Psykiatrin Södra Stockholm, Affektiv mottagning och mottagning för unga vuxna Globen

Kontaktperson:
Agneta Wigg, teamansvarig
E-post: agneta.wigg@sll.se
Adress: Arenavägen 33, 7 tr, 121 77 Johanneshov

AMA – Aktiviteter mot arbete

AMA var ett samverkansprojekt mellan Jobbtorg Vällingby, stadsdelsförvaltningarna Hässelby Vällingby och Bromma, Vårdcentralen Råcksta/ Vällingby och Hässelby, Psykiatrin i Alvik, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Stockholms stad har delfinansierat projektet.

Målgrupp
Målgruppen var sjukskrivna kvinnor och män mellan 29-63 år som uppbar försörjningsstöd och saknade sjukpenningsgrundande inkomst. Flertalet hade uppburit försörjningsstöd mer än nio år och vissa upp till 20 år. Initialt var kvinnor en prioriterad målgrupp.

Syfte och mål
Syftet med insatsen var att deltagarens hälsa förbättrades och att motivationen ökade samt att deltagaren bröt sin isolering.
Målet med insatsen var att sjukskrivningsgraden minskade vilket gjorde det möjligt för deltagaren att ta del av Jobbtorgets eller Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.
Inskrivningstiden var 18 månader.

Resultat
AMA har varit ett framgångsrikt projekt. Resultaten visar att rätt stöd, samverkan och det långa tidsperspektivet möjliggjort för deltagarna att göra stegförflyttningar, bryta sin isolering och förbättra sin hälsa. För en stor andel av deltagarna blev resultaten över förväntan då de kom ut i arbete, studier eller annan självförsörjning trots att målet var bättre hälsa och minskad sjukskrivningsgrad. För mer information, läs slutrapporten och utvärderingen från projektet.

Länk till slutrapporten
Länk till utvärderingen

Grön etablering

Grön etablering var en av förbundet insatser för personer med sammansatt problematik på uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad. Insatsen riktade sig till nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist eller med annan psykisk ohälsa.Projektet var ett viktigt instrument som möjliggjorde förrehabilitering i en naturnära miljö för personer som befann sig långt från arbetsmarknaden. Målet var att deltagaren ska må bättre och få möjligheten att så småningom delta i ordinarie arbetsmarknadsinsatser och uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.

Grön rehabilitering är en beprövad och verksam rehabiliteringsform för flera målgrupper. Det har forskningsrapporter och de studiebesöken som Samordningsförbundet Stockholms stad har tagit del av, visat. Metoden fungerar ofta som en förrehabilitering inför en mer arbetslivsinriktad rehabilitering bland annat för personer med utmattningsproblematik, stroke och migrationsstress.

Insatsen var ett samarbete mellan Samordningsförbundet Stockholms stad och Stiftelsen Stora Sköndal och som avslutades vid utgången av 2019. De övriga samarbetspartners var Arbetsförmedlingen Globen – Etablering och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Metodhandbok_Grön Etablering 191028
Slutrapport Grön Etablering 2020
Läs här Samordningsförbundets utvärdering av insatsen Grön etablering

Ung komp

Samordningsförbundet finansierade insatsen UngKomp Stockholm Söderort under perioden 2018-04-01 – 2018-12-31 efter ett beslut av styrelsen.

UngKomp var ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms Stad. Syftet var att stödja ungdomar mellan 16-24 år som var i behov av ett sammanhållet stöd från flera parter och kompetenser i det offentliga samhället för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetet bedrevs i ett multikompetent team som med sina olika kompetenser stödde arbetssökande ungdomar med rätt och kvalitativt stöd. Teamet hade 16 medarbetare varav 14 från Arbetsförmedlingen och två från kommunen.

Projektet var ett av 15 delprojekt i sitt slag och var bland topp tre när det gällde resultat. Framgångsfaktorn i projektet var det att ungdomarna hade egen makt att välja om de ville delta. Verksamheten bedrevs i hyrda lokaler i Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

Emma

På uppdrag av styrelsen finansierade förbundet, Emma 2.0, en individinriktad insats för att utveckla en modell för lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm.

Emma 2.0 handlade om kartläggning, planering och uppföljning för att nyanlända och kvotflyktingar snabbare skulle komma i arbete. Syftet med insatsen var också att unga nyanlända i större utsträckning skulle fullfölja gymnasiestudier. Insatsen genomfördes i Skärholmen och Järva.

ASF-dag 2019

Den 19 november var det dags för en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Det blev också ett tillfälle att möta ASF som berättade om sina verksamheter och erfarenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Publiken fick lyssna till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med ASF.

Programmet

Vad är ASF? Arbetsintegrerande sociala företag skapar ett arbetsliv för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. På ett ASF arbetar man 100 procent av sin egen förmåga. (Se även Sofisam)
Film: Goda exempel på arbetsintegrerande socialt företagande.
Offentliga upphandlingar och inköp kan vara verktyg för att förbättra samhället på olika sätt. Läs gärna rapporten “Nya grepp i upphandling”, Tillväxtverket.

Kunskapsdialog den 30 april

Samordningsförbundet Stockholms stad bjöd den 30 april till en kunskapsdialog som handlade dels om att identifiera, bemöta och stödja personer med komplext trauma dels om projektet Grön etablering som är ett av de projekt som Samordningsförbundet finansierar. Deltagarna fick ta del av initiativtagarnas, medarbetarnas och även deltagarnas perspektiv på projektet och till sist berättade de två forskarna som följt projektet om vad de sett och noterat.

Bildspel Grön Etablering
Så här tyckte deltagarna om Kunskapsdialogen

Programinnehåll

 • Bemötande och stöd, Transkulturellt centrum berättade om att bemöta och stödja personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration
 • Projektet Grön Etablering, medarbetare och deltagare berättade om verksamheten där grön rehabilitering är i fokus
 • Vad säger forskningen? Forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sahlgrenska universitetssjukhuset presenterade sin färska utvärdering av projektet Grön Etablering

ASF-dag 2018

ASF-dagen den 5 juni handlade om förutsättningarna för arbetsintegration och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län. Dagen riktade sig till berörda politiker, ansvariga chefer i kommuner och landsting för arbetsmarknad, rehab och näringslivsavdelningar samt förbundets övriga parter.

Gävleborgs län delade med sig av sina erfarenheter och framgångar om att arbeta strategiskt med utvecklingen av ASF. Kugghjulet berättade om vernissage 10.30. Sist men inte minst berättade representanter för politiska partier om sina visioner kring en inkluderande arbetsmarknad. Här nedan finner du presentationerna från dagen:

Gävleborgs län
Kugghjulet ASFdagen

Frukostmöte 25/5-2018

Frukostmötet om unga vuxna med psykisk ohälsa den 25 maj lockade rekordmånga till Saturnus konferens på söder. Brukarperspektivet var i fokus.

Hur upplever unga människor sitt möte med myndighetssverige? Vad får de för frågor? Hur är bemötandet? Och vad får de för hjälp? Två unga ambassadörer från Hjärnkoll berättade om sin resa genom myndighetssverige. De berättade med egna ord om hindren och hur de vill att det ska vara. Deras berättelse manade till eftertänksamhet men också lockade fram många skratt. Stort tack till alla medverkande!

Myndighetsgemensam workshop Västerort

Den 13 april 2018 var det dags för en myndighetsgemensam workshop inom Västerort för att öka förståelsen och kunskapen om respektive samverkansaktörs roll och uppdrag. Syftet var också att underlätta samverkan i individärenden och effektivisera individens väg mot ett självständigt liv och självförsörjning. Under förmiddagen i mindre arbetsgrupper presenterade sig deltagarna och sina organisationer utifrån:

 • uppdrag för verksamheten
 • det stöd de kan ge individen med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom inom ramen för uppdraget
 • de forum för samverkan som finns inom ramen för uppdraget

Workshopen avslutades med en gemensam arbetslunch där det fanns möjlighet för nätverkande med kollegor från olika verksamheter, vilket var uppskattat.

Ta del av presentation här

MIA Stockholms stads Konferens 2018

MIA Stockholms stad växer med nya målgrupper och insatser. Det berättades om under måndagen den 28 maj då MIA Stockholms Stad bjöd på konferens i samband med att projektet har varit i gång under ett år.

Syftet med konferensen var att informera om hur arbetet går, vilka resultat som hittills har nåtts och vad som framöver planeras inom MIA Stockholms stad. Konferensen handlade bland annat om ytterligare en insats, Case management Narkolepsi, som är ett samarbete mellan Karolinska sjukhuset och Arbetsförmedlingen. Johanna Thagemark, verksamhetsutvecklare MIA berättade om Case management-metoden och vilka erfarenheter projektet gjort hittills. MIA HBS gav inspiration om metoderna Supported Employment och Case Management, och om hur de fungerar ihop. Det kom även att handla om vad som är på gång inom arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF.

Presentation MIA Stockholms stad – konferens 180528 Maria Rösby

Case management Narkolepsi – MIA konferens 180528 Franciska Trojne
Presentation insatser för sjukskrivna – MIA konferens 180528 Helena Haapala
Case management – MIA konferens 180528 Johanna Thagemark
MIA HBS SE & CM – MIA konferens 180528 Maria Reed

Frukostmöte 25/5-2018

Frukostmötet om unga vuxna med psykisk ohälsa den 25 maj lockade rekordmånga till Saturnus konferens på söder. Brukarperspektivet var i fokus.

Hur upplever unga människor sitt möte med myndighetssverige? Vad får de för frågor? Hur är bemötandet? Och vad får de för hjälp? Två unga ambassadörer från Hjärnkoll berättade om sin resa genom myndighetssverige. De berättade med egna ord om hindren och hur de vill att det ska vara. Deras berättelse manade till eftertänksamhet men också lockade fram många skratt. Stort tack till alla medverkande!

Frukostmöte, Insatskatalogen

Nu är det som medarbetarna inom förbundets ingående myndigheter önskat ha tillgång till i sitt arbete verklighet. En insatskatalog som ger överblick över insatser inom staden, hos förbundets ingående myndigheter. Ett kraftfullt, digitalt sökverktyg som omfattar insatser inom välfärdssektorn riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet Stockholms Stad lanserade i början av mars Insatskatalogen som ska ge stöd till alla medarbetare inom förbundets parter för att rikta rätt insats till rätt person. Ida Olofsson från Samordningsförbundet Centrala Östergötland redogjorde för funktioner och hur det praktiska arbetet går till. Därefter berättade Sofie Jacobsson, utvecklingsledare Unga vuxna på förbundet, om ProLog en insats som redan finns införd i Insatskatalogen och Helena Haapala, förbundets samordnare om Finsam-handläggarteam på Jobbtorg. Dessa sistnämnda insatser kommer också snart att finnas sökbara via Insatskatalogen.

Presentation från frukostmötet den 9 mars 2018

Myndighetsgemensam workshop, Söderort

Samverkan kring individer med psykisk ohälsa samlade medarbetare och chefer från förbundets parter från Psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms stad inom samverkansklustret Söderort.

Under workshopen presenterade sig medarbetare och chefer, från de olika parterna, för varandra, berättade om sina uppdrag och det sätt de arbetar. Deltagarna var mycket intresserade och fick svar på sina frågor angående deras samverkansparters regelsystem och uppdrag.

Deltagarna delades under workshopen upp i mixade, multikompetenta grupper och fick diskutera case med utgångspunkt från sina erfarenheter, regelverk och rutiner. Här flödade intressanta diskussioner, nyfikna frågor och grupperna såg vilka möjligheter som finns med samverkan. Workshopen gav ökad förståelse och kunskap om respektive samverkansaktörs roll och uppdrag med målet att underlätta samverkan i individärenden.

Frukosten, kafferasten och lunchen gav möjlighet till ytterligare nätverkande under förmiddagen. Majoriteten av deltagarna var nöjda och kände sig mer upplysta när de lämnade efter workshopen för att återgå till sina respektive verksamheter och utföra sina viktiga jobb för stockholmarna.

Myndighetsgemensam workshop 16 februari

Myndighetsgemensam workshop Järva

Den 2 februari samlades cirka ett 80-tal medarbetare och chefer verksamma inom psykiatrin, primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta samt Rinkeby Kista på inbjudan av Samordningsförbundet Stockholms Stad.

Syftet var att genomföra en workshop för att öka förståelsen och kunskapen om samverkansaktörernas roll och uppdrag. Detta för att underlätta samverkan i individärenden och effektivisera individens väg mot ett självständigt liv och självförsörjning. Dagen inleddes med att utvecklingsledarna Barbro Ivares och Jonna Millroth från Samordningsförbundet Stockholms Stad berättade om förbundets roll i samverkan.

För föreläsningen ”Att hjälpa istället för stjälpa” svarade Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut, verksam inom primärvården och som har startat nätverket Läkare med Gränser.

Workshopen om samverkan och olika parters roll och uppdrag genomfördes utifrån Case som togs upp och diskuterades. Under workshopen berättade också deltagarna för varandra om uppdraget för respektive verksamhet och det stöd som individen, med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, kan få inom ramarna för dessa uppdrag. Det diskuterades och identifierades också de olika forum som finns för samverkan. Dessutom fick alla möjlighet att nätverka med kollegor från olika verksamheter under förmiddagen.

Ladda ner Åsa Kadowakis bildspel från workshop Järva 2 februari 2018

Våld i nära relationer

Fredagen den 8 december bjöd Samordningsförbundet Stockholms stad till ett frukostmöte om våld i nära relationer där Malin Torberger och Marie Haesert från socialförvaltningen i Stockholm hade ett föredrag med filmvisning som fångade publikens intresse och som blev en naturlig ingång till diskussion och frågor.

I Stockholm, liksom i övriga landet och världen, utsätts varje år ett stort antal människor för våld av en närstående. Stockholms stad har målet att ingen i staden ska behöva vara rädd för våld. Med utgångspunkt i detta har Stockholms stadsprogram mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 skapats, med en tydlig strategi för arbetet med att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår.

Stockholms stad Program mot våld i nära relationer
Presentation Stockholms stads program mot våld 20171208

Myndighetsgemensam workshop

Den 9 november var det då dags för en myndighetsgemensam workshop med Samordningsförbundet Stockholms Stad inom klustret city på temat samverkan kring individer med psykisk ohälsa.

Syftet med workshopen var att öka förståelsen och kunskapen om respektive samverkansaktörs roll och uppdrag med målet att underlätta samverkan i individärenden. Handläggare och anställda från arbetsförmedlingen, Stockholms stad, psykiatrin och försäkringskassan var på plats och gick igenom en presentation av olika samverkande parters roll och uppdrag. Därefter tog en workshop om samverkan vid med gruppdiskussioner.

Myndighetsgemensam workshop City 2017

ASF-dagen 2017

ASF-dagen hölls för andra året i rad den 9 oktober på Royal Viking hotell i centrala Stockholm. Fler än 150 deltagare slöt upp under parollen och ledorden ”ASF skapar jobb”, arbetsintegrerande sociala företag skapar arbeten, tillväxt och social sammanhållning i Stockholms Stad och län.

Läs mer om ASF-dagen via länken nedan:
ASF skapar jobb!

Frukostmöte om PTSD

Även vårt senaste frukostmöte den 6 oktober på Elite Palace hotell blev ett mycket välbesökt arrangemang. Cirka 100 åhörare lyssnade på ett föredrag om PTSD. Det handlade om trauma och posttraumatiskt stressyn­drom, arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Cooperative Training Employment-metoden, i jämförelse med IPS (Individual Placement and Support), SE (Supported Employment) och andra traditionella arbetsrehabiliteringsmetoder. Föredragshållare var Nihad Milanovich från PTSD-center i Malmö.

Frukostmötet blev en mötesplats för utbyte av kompetens, kunskap och information och fungerade som ett forum för diskussioner inom samverkansområden, i enlighet med Samordningsförbundet Stockholms stads konferensers syfte.

Presentationsmaterial 171006

Välbesökt frukostmöte


Måndagen den 4:e september anordnade Samordningsförbundet Stockholm stad ett mycket välbesökt frukost- och förmiddagssemi­narium på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Temat för dagen var personer med svag ställning på arbetsmarknaden och deras geogra­fiska spridning inom staden. Syftet var att diskutera frågor och svar kring:

 • vilka är personer med svag ställning på arbetsmarknaden utifrån ålder, kön, utbildningsbakgrund, stadsdel respektive födelseort
 • vilka trösklar möter dessa personer på arbetsmarknaden och hur påverkar dessa trösklar specifikt kvinnor, män, unga vuxna, utrikesfödda, nyanlända och ensamstående med barn
 • och sist men inte minst vad säger forskningen och statistiken

Bakgrunden till föredraget som hölls av Tomas Brandt och Karin Forss var en rapport som arbetsmarknadsförvaltningen beställt av Sweco. Förmiddagen var mycket populär med många besökare. Senare dela­des deltagarna upp i grupper utifrån var de jobbar geografiskt och fick då diskutera frågor som:

 • Stämmer det du hört idag med dina upplevelser?
 • Vilka är de största utmaningarna för ert stadsdelsområde?

Vid diskussionerna höjdes energin i rummet och det märktes att det fanns ett stort intresse och behov av att få prata tillsammans med andra myndigheter och stadsdelar. Det är viktigt att de som arbetar med detta är insatta och därför är information och kunskap viktig. Alla var rörande överens om att ökad samverkan är en förutsättning för att hjälpa fler.

Presentationen till frukostmöte 4 september
Målgruppsanalys – låg ekonomisk standard 20170427
Målgruppsanalys – tabellbilaga
Målgruppsanalys – Förklaring, figurer och tabellbilaga
Forskningsöversikt – Svag ställning på arbetsmarknaden

Medverkan på Järvaveckan 2018

Samordningsförbundet Stockholms stads hade under perioden 14 – 16 juni, tält H08  på Spånga IP som förbundet delade med MIA-projektet. Förbundets kortseminarier hölls i tältet när förbipasserande besökare tittade in och lyssnade på föredragshållarna. Flera av förbundets projektledare var på plats för att berätta om sina insatser, metoder de använder, deltagarna och hur de bedriver arbetet. Nedan kan du ta del av målen för förbundets medverkan och programmet för dessa dagar.

Förbundet ville:

 • minska avståndet mellan människor och myndigheter
 • visa upp förbundets verksamhet och de projekt som finns i Stockholm
 • att medarbetarna inom förbundets verksamhet träffas och tar del av varandras arbete.

Detta genom aktiviteter i förbundets tält:

 • Samtal och personliga möten
 • Föredrag och presentationer
 • Trycksaker och roll-ups


Program

Fredag den 14 juni
Kl 14:00 – 15:00
Annika Rosbrink, projektledare för Stadsdelsmammor i Stockholms stad – en brygga in i lokala samhället. Tillsammans med några Stadsdelsmammor berättar hon om utveckling av modellen och om det dagliga arbetet.
Arbetsmarknadsförvaltningen samordnar arbetet med Stadsdelsmammor i Stockholms stad.

Fredag den 14 juni
Kl 15:00 – 16:00
Anki Rydén, handledare, Helena Ivanoff projektledare i MIA-projektet, kursdeltagare från Mobiliseringskursen samt några styrelseledamöter.
Om hur MIA-projektet arbetar med en myndighetsgemensam plattform för att mobilisera en målgrupp som behöver längre tid på sig att nå arbetsmarknaden.

Fredag den 14 juni
Kl 16:00 – 17:00
Siri Persson, verksamhetsledare om Aktivitetsplatsen som har startat upp med pilotverksamhet i Älvsjö och Skärholmens stadsdel.
Aktivitetsplatsen erbjuder insatser, aktiviteter och stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning för att öka deras förmåga till aktivitet.

Fredag den 14 juni
Kl 17:00 – 18:00
Ebba Sellström, projektledare i MIA-projektet tillsammans med Magnus Axelsson, Sophie Eriksson, Karin Ulfsparre, Michel Sjöstrom och Terese Törngren.
Om arbetsträning på Arbetsintegrerande sociala företag och om hur de fungerar.

 Lördag den 15 juni
Kl 15:00 – 16:00
Caroline Sterner, samordnare på Grön Etablering i Sköndal, om trädgårdsrehabilitering för nyanlända med PTSD och/eller psykisk ohälsa kopplat till migration/flykt.

Lördag den 15 juni
Kl 16:00 – 17:00
Maria Reed, projektledare i MIA-projektet HBS, Maria Nelander Supported employment-handledare, Sofia Ohlquist, Case manager.
Om hur MIA-projektet HBS arbetar med metoderna Case management och Supported employment för att mobiliserar en målgrupp som behöver lite längre tid på sig att nå arbetsmarknaden

Lördag den 15 juni
Kl 17:00 – 18:00
Dee Tobin, projektledare DEV om  att förbereda unga vuxna som varken arbetar eller studerar för ett återinträde/nyinträde i arbete eller studier.
På DEV får Stockholmare under 29 som varken arbetar eller studerar blicka in i framtidens yrken som t.ex. 3D-designer, drönarpilot eller rekvisitmakare. I hands-on miljö och med andra som delar liknande nördiga intressen samlar de på sig kunskap, motivation och ökad hälsa inför framtida arbete eller studier.

Söndag den 16 juni
Kl 16:00 – 17:00
Trygve Nylund, projektledare i MIA-projektet Södertälje och Miriam Kronberg som arbetar med Bostonmodellen.
Om hur MIA-projektet arbetar med metoden Bostonmodellen och hur man kan förhålla sig till den för att mobiliserar en målgrupp som behöver lite längre tid på sig att nå arbetsmarknaden.

Programmet
Områdeskartan

Förbundet på plats under Järvaveckan 2017

Ahmed Abdirahman ordförande för föreningen, The global village, som arrangerar Järvaveckan och kulturminister Alice Bah Kuhnke invigningstalade.

Samordningsförbundet Stockholms stad deltog i Järvaveckan. Förbundet hade ett tält under andra perioden, 14 – 18 juni men även var på plats en del under de första dagarna.

– Det här är exakt den arena som vi ska vara med i och lära oss, få nya idéer och nya intryck. Det är ett bra tillfälle för oss att synas och berätta om vårt arbete som i förlängningen främjar integrationen och minskar utanförskapet, sa Eva Magnusson förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad i samband med Järvaveckans inledning. Järvaveckan pågick 10 – 18 juni 2017.

Uppstartskonferens MIA Stockholms stad


Den 2 juni hölls en uppstartskonferens för MIA-projektet, delprojekt Samordningsförbundet Stockholms stad. Maria Rösby, projektledare för Case Management-insatsen i Stockholms stad/ delprojektledare i MIA för Samordningsförbundet Stockholms stads inledde med att berätta att syftet med konferensen var att ge alla medarbetare hos inremitterande parter en gemensam plattform och förståelse för hur MIA-projektet i Stockholms stad kommer att arbeta med evidensbaserade metoder, samt berätta om hur man kommer att samarbeta med Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Detta för att kunna skapa arbetsförberedande insatser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett 50-tal medarbetare från Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan samt Försäkringskassan, deltog på konferensen. Johanna Thagemark från Försäkringskassan, Erik Lindqvist – case manager/boendestödjare, förbundsordförande Eva Magnusson samt Mauricio Chacana från Coompanion föreläste på konferensen.

Evidensbaserad metod

Johanna Thagemark, projektledare på Försäkringskassan, berättade om forskningsstudien Effektutvärderingen som genomförts mellan november 2014 och december 2016 på uppdrag av regeringen, för att skaffa information om vilka insatser enligt metoden Supported Employment som ger bäst stöd till arbete/studier, för målgruppen unga vuxna (19-29 år) som har Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan. De tre insatserna som användes i studien var: SIUS (Arbetsförmedlingens supported employment-insats), Case management samt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ordinarie insats ”Förstärkt samarbete”. När deltagarna följdes upp 15 månader efter att de startat sitt deltagande med hjälp av någon av de tre insatserna, hade 26 % av SIUS-deltagarna, 20 % av Case management-deltagarna, och 18 % av Förstärkt samarbete-deltagarna börjat arbeta eller studera. Genom deltagarenkäter har man skaffat information om hur deltagarna uppfattat stödet från insatsen och där framkom det att deltagarna som fått insatsen Case management var mest nöjda med stödet från sin insats. Man har genom beräkning av kostnadseffektivitet visat att insatsen SIUS som är en dyrare insats än Förstärkt samarbete, är kostnadseffektiv när deltagaren har arbetat i minst nio månader. Kostnaden för Case management är något dyrare än SIUS, men skillnaderna är inte stora. Studiens tolkning av resultaten, är att drivande mekanismer till arbete är ett personalintensivt individualiserat stöd med tydlig och tidig inriktning mot arbete.

Evidensbaserad metod – Effektutvärderingen Försäkringskassan, Johanna Thagemark

Case management

Erik Lindqvist som arbetar på uppdrag av Riksförbundet Attention, är utbildad case manager och boendestödjare inom Stockholms stad. Erik berättade att Case management, som är en evidensbaserad metod, är ett arbetssätt där man ser till hela människan och att klientens mål är avgörande för arbetssättet. Erik berättade om de olika roller som en case manager har i arbetet med klienten och visade även på arbetsprocessen inom case management. Erik talade även om vikten av att skapa en bra resursgrupp och ett nätverk kring klienten då det är nätverket som kommer att kunna fortsätta vara ett bra stöd åt klienten den dag då case managern inte längre finns att tillgå.

Case Management – Erik Lindqvist

Arbetsträning på Arbetsintegrerande Socialt Företag (ASF)

Eva Magnusson, förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad, berättade om förbundets uppdrag gällande socialt företagande och att man ska ta fram en policy och utreda möjligheterna att få tillgång till arbetsträningsplatser hos ASF. Målet och syftet med detta på individnivå är att deltagare inom MIA-projektet ska få möjlighet att arbetsträna på ASF. På strukturnivå är målet och syftet med uppdraget att utveckla det sociala företagandet i Stockholm för att bredda arbetsmarknaden för förbundets målgrupper så att antalet ASF ökar i Stockholm. Hon berättade även att den 1 juni fattade samordningsförbundets styrelse beslut om att snarast anställa en utvecklingsledare för arbetet med Socialt företagande.

Filmen, En världsbra idé (finns på YouTube), visades. I filmen berättar brukare, medarbetare och andra insatta i ASF om betydelsen för individen av att kunna arbetsträna och arbeta på ett ASF.

Mauricio Chacana från Coompanion, berättade om Arbetsintegrerande Sociala Företag och på vilket sätt de skapar möjlighet för personer som står långt från arbetsmarknaden, att komma ut i arbete och kunna arbeta 100 % utifrån egen förmåga. Mauricio berättade att de flesta ASF drivs som kooperativt, men att det finns fler bolagsformer. Medarbetarna i ASF är personer med arbetshinder på grund av funktionsnedsättning, långtidssjukdom, långtidsarbetslöshet samt socialt utsatta ungdomar. Även tidigare missbrukare, kriminella, hemlösa, åldersdiskriminerade m fl. kan ingå i den här gruppen.

Samordningsförbundet Stockholms stad och Coompanion kommer att samarbeta i arbetet med ASF och förbundet kommer att bjuda in till en ASF-dag den 12 oktober.

Uppdrag Socialt företagande – FINSAM Sthlm stad
ASF – Mauricio Chacana, Coompanion

Bikupa & diskussionsfrågor – Arbetsträning på ASF

Inför det fortsatta arbetet med att skapa arbetsträningsplatser på ASF var det viktigt för MIA-projektet i Stockholms stad att få veta vad konferensdeltagarna tänkte kring detta med ASF. De fick i grupper diskutera och svara på följande frågor:

 • Vilken typ av arbetsplats tror ni att era deltagare skulle vilja arbetsträna på?
 • Vad för slags stöd tror ni att era deltagare behöver vid en arbetsträning?
 • Vad tror ni att arbetsträning på ett ASF skulle kunna betyda för era deltagare?

Genomförandefas för MIA-projektet pågår mellan april 2017 och maj 2020. Denna konferens var den första bland flera som kommer att genomföras under genomförandefas.

Halmstadsmodellen

Den 12 maj var det åter dags för samordningsförbundet Stockholms Stads välbesökta frukostmöte som denna gång handlade om det uppmärksammade Halmstadsmodellen och hölls på Konferens 7A, Vasagatan 7 i centrala Stockholm. Syftet var att inspirera för det fortsatta arbetet med målgruppen i Stockholm.

Pia Ryberg, samverkansansvarig, försäkringskassan i Halmstad och socialsekreteraren Kristina Hildingsson från stöd- och försörjningsenheten i Falkenberg berättade om arbetet med personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst i Halland.

Sophie Olofsson, tidigare projektledare för Projekt Nollplacerade, berättade om sitt arbete i Nacka. Därefter vidtog en gemensam diskussion om fortsatta arbetet i Stockholm och vilka lärdomar man kan ha från Halmstadsmodellen. Värdet av det arbete som rehabkoordnitatorerna gör för projekten var det som de flesta var överens om efter den gemensamma diskussionsstunden.

Läs här om slutrapporten Halmstadsmodellen
Läs om viljeinriktningen om samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom

Unga vuxna

Frukostmötet den 21 april inleddes med rapporten om kartläggningen av insatserna för unga vuxna och samverkansbehov inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Därefter var det tillfälle att ta del av hur Jobbtorg Unga Kista arbetar framgångsrikt med målgruppen.

Rebecka Hörberg, enhetschef, Jobbtorg Stockholm Kista Unga och Fatima Tajik, enhetschef, unga vuxna/ Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm berättade engagerat om deras samarbete på Järvafältet. I den öppna diskussionen var alla överens om att samordning och flerpartssamverkan är en mycket viktig framgångsfaktor för att arbeta med unga vuxna med psykisk ohälsa.

Läs här rapporten unga vuxna
Tillbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: