Samordnat stöd

Projektet genomförs hos Alternativ SFI som ger anpassad undervisning i mindre grupper och i en lugnare miljö

Målgrupp

Elever på Alternativ SFI har någon form av psykisk ohälsa, som till exempel PTSD, depression eller ångest, ofta till följd av trauma och migrationsstress. De har behov av stöd i kontakten med myndigheter och hälso- och sjukvård, behov av vägledning, att söka arbete och kontakt med arbets givare samt stöd med sociala kontakter.

Syfte

Projektet innebär att två samordnare erbjuder eleverna, i samverkan med lärarna, ett samordnat stöd individuellt och i grupp utifrån behov och förutsättningar.

Mål

Det långsiktiga målet är att eleverna inom Alternativ SFI når egenförsörjning. Det kortsiktiga målet är att det samordnade stödet bidrar till att eleverna tillgodogör sig undervisningen bättre, mår bättre och kan delta i ordinarie stöd inom Arbets förmed lingen och Jobbtorgen.

Innehåll

Samordnat stöd består av en arbetsförmedlare och en socialsekreterare som är utlånade av Arbetsförmedlingen respektive Stockholms stad. Samordnarnas kompetenser bidrar till att elevens kontakt med respektive myndighet underlättas. För att eleverna ska komma vidare i sin språkutveckling och etablera sig i samhället behöver olika former av stöd och insatser samordnas. Samordnarna arbetar i nära samverkan med SFI-lärarna och med andra aktörer kring eleven.

En viktig del i samordnarnas arbete är att identifiera behov och arbeta för konkreta insatser som boendestöd, traumabehandling och arbetsträning. Samplanering mellan socialtjänst, arbetsförmedling, vårdgivare och andra aktörer är ofta avgörande för att eleverna ska få rätt stöd.

Samordnat stöd tillkom efter en utredning av Samordningsförbundet Stockholms stad som tillsammans med Arbetsmarknasförvaltningen samfinansierar projektet. Målsättningen är att insatsen ska implementeras som en permanent del av SFI-verksamheten till år 2023.

Anmälan

Anmälan till Alternativ SFI sker via Vuxenutbildningscentrums kuratorer: sfikurator@edu.stockholm.se

Läs mer på Stockholms stads hemsida

Projektbeskrivning samordnat stöd

Utvärderingen av samordnat stöd på Alternativ SFI

Rapporten om Samordnat stöd från augusti 2022

Kontaktperson:

Cecilia Eriksson, Bitr rektor och projektledare
cecilia.maria.eriksson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 333 17

Ulrica Nilsson, Samordnare/socialsekreterare
ulrica.nilsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 257 07

Camilla Hallberg, Samordnare/arbetsförmedlare
camilla.hallberg@arbetsformedlingen.se
Telefon: 010-486 01 84