Laddar...

Digitalt stöd för ökad egenmakt

Projekt ”Egenmakt – digitalt stöd för arbetsrehabilitering i samverkan”

Samordningsförbundet har beviljats medel från Vinnova för att driva ett utvecklingsprojekt tillsammans med RISE (Research Institutets of Sweden), Stockholms Stadsmission, Attention Stockholm och teknikföretaget Myindicators. Ansökan var till Vinnovas utlysning Civic tech för att ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Det var 89 projekt som sökte och vi är en av 14 projekt som beviljats medel.

Syfte och mål

Projektet ska bidra till ökad egenmakt för individerna i förbundets insatser genom att skapa ett digitalt stöd, de själva är medskapare av, som motiverar att göra stegförflyttningar och ger kontroll över den egna rehabiliteringsprocessen. Det digitala stödet ska även ge medarbetarna, anhöriga och arbetsgivare motivation och inspiration då de får ett verktyg för att stödja och följa deltagarnas stegförflyttningar. Målet är att individerna i förbundets insatser når egenförsörjning.

 

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en mobilapp (prototyp) som är anpassad till individens behov och förutsättningar för att komma närmare arbetsmarknaden. Individen är medskapare av det individanpassade stödet och kan involvera anhöriga och andra för att få stöd i sin process mot egenförsörjning. För att individen ska få en helhetsbild över sin rehabiliteringsprocess visar mobilappen även alla olika aktörer som är involverade. Det digitala stödet ska även ge medarbetarna motivation och inspiration då de får ett verktyg i en webbapp för att utveckla, stödja och följa individens stegförflyttningar. Förväntad effekt är att individen upplever ökat förtroende för den egna förmågan och för offentlig sektor – och därmed ökar möjligheten att nå egen försörjning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds i november 2020 och avslutas i december 2021 och genomförs gemensamt av teknikföretaget Myindicators, RISE, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm. Projektet ska undersöka vilka behov individerna inom förbundets insatser, medarbetare, anhöriga och arbetsgivare har för att öka motivation till stegförflyttningar. Projektet använder metoden tjänstedesign för att få svar på frågorna; Vad och vilken typ av återkoppling motiverar individen att göra stegförflyttningar? Vad ser medarbetarna, arbetsgivaren och anhöriga för behov av återkoppling och uppföljning?

Projektet har sex faser och inleds med tre digitala workshoppar för att ringa in behov och förväntningar i Fas 1. Fas 2 och 3 löper parallellt och är prototyp- och IT-utveckling utifrån vad som kom fram i workshopparna samt programutveckling i nära samarbete med ett antal mindre fokusgrupper som formas från workshopparna. I Fas 4 testas prototypen av individ, medarbetare och anhörig och/eller arbetsgivare med kontinuerliga återkopplingar. Fas 5 är utvärdering och justering och Fas 6 är rapportskrivande och spridning hos bland annat övriga samordningsförbund i landet och förbundet medlemmar.


Vinnovas utlysning

Förbundets ansökan