Digitalt stöd för ökad egenmakt

Projektet Digital egenmakt har genomförts av Samordningsförbundet Stockholms stad, MyIndicators, RISE, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm från november 2020 till och med december 2021. Projektet är finansierat av Vinnova.

Målet med projektet var att tillsammans med deltagare och coacher i förbundets insatser skapa ett digitalt stöd som ger deltagaren egenmakt att göra stegförflyttningar mot egen försörjning samt ett arbetsverktyg för coachen att ge digitalt stöd som komplement till fysiska möten.

Resultat
Projektet har resulterat i digital egenmakt för deltagaren som via en mobilapp får stöd att nå egen försörjning. I mobilappen syns mål, delmål och aktiviteter som deltagaren bestämt tillsammans med sin coach utifrån sina förutsättningar och behov. Deltagaren kan även själv lägga in egna personliga mål och skapa checklistor som underlättar vardagen. Coachen har ett digitalt verktyg som via dator eller telefon  kan ge återkoppling på genomförda delmål. Det är ett viktigt komplement i coachens arbete att stödja deltagaren. Även en arbetsgivare vid till exempel en praktikplats kan kopplas till mobilappen. Deltagaren kan chatta med sin coach och arbetsgivare för ytterligare stöd. Det digitala stödet är en kompis i fickan som underlättar resan mot egen försörjning, för både deltagare och coach.

Målen med projektet är uppfyllda, det digitala stödet kan användas av deltagare, coacher och arbetsgivare. Projektet har bidragit till insikten att användardriven utveckling tillsammans med deltagare och coacher ger en positiv energi som i sig ger arbetsglädje och stegförflyttningar mot egen försörjning. Projektet har bidragit till kunskap och underlag så att det digitala stödet uppfyller krav inom GDPR. Det finns fortfarande önskemål och behov som det digitala stödet ännu inte uppfyller.

Process
Projektet har från start utgått från deltagarnas och coachernas behov och förväntningar på ett digitalt stöd. Projektet har genomfört digitala möten cirka var tredje vecka med coacher och deltagare som visat stort engagemang och intresse av att påverka det digitala stödets utveckling. MyIndicators har anpassat appens funktioner efter varje möte och de har kunnat se sina önskemål realiseras. Framgångsfaktorer är att projektet skapades utifrån ett behov och arbetat användardrivet tillsammans med projektparter, coacher och deltagare som visat stort engagemang. Projektparternas olika perspektiv har även varit viktigt för projektets goda resultat.

Bildspel om processen

Länk till inspelningen från webbinariet om digital egenmakt, den 19 januari

Bakgrund
Projektet vill öka individernas egenmakt. Att uppleva egenmakt är en friskfaktor som skyddar mot ohälsa och psykisk sjukdom. Samordningsförbundet finansierar insatser för att ge stöd åt personer som hamnar emellan sina medlemmars ansvars­områden, personer som är sjukskrivna, som inte arbetat under en lång tid och som behöver samordnade insatser från flera aktörer för att nå egen försörjning. I insatserna arbetar coacher (arbetskonsulenter, arbetsspecialister, case managers, lotsar) enligt olika metoder men alla arbetar i nära kontakt med deltagarna utifrån deltagarens förutsättningar och behov. I och med pandemin blev det svårare för coacherna att upprätthålla kontakten med deltagarna eftersom det inte gick att träffas fysiskt. Förbundet såg att coacherna behövde ett kompletterande digitalt arbetsverktyg, ett digitalt sätt att kommunicera och ge stöd till deltagaren. Och behovet av ett verktyg där deltagaren får kontroll över sin egen rehabiliteringsprocess.

Förbundet fick kontakt med MyIndicators som är ett teknikföretag som utvecklar appar som kan kommunicera mellan handledare och brukare. I projektet deltar RISE (Research Insitutes of Sweden) som arbetar med att bidra till innovativa digitala lösningar, Stadsmissionen Stockholm är med, en viktig arbetsgivare för förbundets målgrupper som även erbjuder arbetsträningsplatser. Attention Stockholm är också med då många av förbundets målgrupper har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det digitala stödet ska kunna användas av både dem och närstående för att ge stöd. Samt Vinnova som tror på idén och beviljade finansiering av projektet i drygt ett år.

Digital egenmakt år 2022
Samordningsförbundet har tecknat ett avtal med MyIndicators om att fortsätta utveckla och använda det digitala stödet även år 2022 i två av förbundets insatser: Aktivitetsplatsen och Integrering av IPS i psykosvården.

Den 5 oktober bidrog Digital egenmakt med ett event på Innovationsveckan. Vi presenterade det digitala stödet tillsammans med NT Solutions som är en av våra leverantörer av arbetsträning.

Se det inspelade eventet här:
Inspelning från seminariet ”digital stöd för egen försörjning” under Innovationsveckan

och bilderna som vi visade:
Bildspel från den 5 oktober 2022

Vinnovas utlysning

Förbundets ansökan

Hör gärna av dig till projektgruppen, som består av:

MyIndictors: Malene med e-post: malene.schmidt@myindicators.se
RISE: Anneli med e-post: anneli.nou@ri.se och Malin med e-post: malin.edlund.fransson@ri.se
Stockholms Stadsmission: My med e-post: my.Osterlin@stadsmissionen.se
Attention Stockholm: Elin med e-post: elin@attention-stockholm.se