IPS för personer med beroendeproblematik

Syftet med projektet är att pröva och utvärdera arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-metoden för personer med beroendeproblematik. Målet är att deltagaren ska hitta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller hitta studier inom ordinarie utbildningsutbud och samtidigt förkorta sin tid i beroende. För att ge optimalt stöd till deltagarna behöver IPS ske i anslutning till befintliga behandlingar och stödinsatser. Samordningsförbundet finansierar insatsen under perioden 2022-09-01 – 2025-08-31.

Målgrupp
Målgruppen för projektet är personer med beroendeproblematik som har en vilja att delta i ett forskningsprojekt och är motiverade till att börja arbeta eller studera. Personerna ska även vara aktuella på Ekonomiskt bistånd och Vuxenenhet inom följande stadsdelsförvaltningar:

 • Enheten för Hemlösa, Stockholm stad
 • Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm stad
 • Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm stad
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Stockholm stad

Regionens Beroendecentrum och Prima Maria kan hänvisa klienter som tillhör någon av ovan nämnda stadsdelsförvaltningar att ta kontakt med sin socialsekreterare för att diskutera lämplighet att ta del av projektet.

Vad är nytt i insatsen?
IPS är inte en insats som erbjuds personer med beroendeproblematik i ordinarie verksamheter i nuläget. Syftet med denna insats är att pröva och utvärdera arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-metoden för personer med beroendeproblematik i fyra av Stockholms stads stadsdelsförvaltningar.

Kontaktperson
Helena Jonsson,Metodstödjare IPS och projektledare

Kontaktuppgifter:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm
Verksamhetsområde Insatser, Enhet Stöd
Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm
helena.b.jonsson@stockholm.se
08-508 88 908, 072-46 80 008

Vad är IPS?
Individ anpassat stöd till arbete eller studier (IPS) är en manualbaserad metod som syftar till att hjälpa personer etablera sig på arbetsmarknaden. Metoden utvecklades ursprungligen för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning som vill börja arbeta. Grundtanken är att en arbetsspecialist ger stöd i att finna, få och behålla arbete eller studier. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör även personer med beroende eller missbruk erbjudas IPS.
Forskning visar att IPS är en effektiv metod för arbetsrehabilitering. Personer kommer i högre grad och snabbare ut i arbete jämfört med traditionell arbetsrehabilitering. Dessutom märks positiva effekter på personernas mående och behovet av vård minskar över tid.

IPS bygger på åtta grundprinciper:

 1. Alla som vill arbeta eller studier är välkomna
 2. Stödet är en integrerad del av behandling/rehabilitering
 3. Målet är arbete eller studier
 4. Insatsen ska sättas igång så snart som möjligt
 5. Stödet är inte tidsbegränsat
 6. Stödet utgår alltid från personens egen önskan/intressen
 7. Stöd kring ekonomisk planering
 8. Systematiskt etablera kontakt med arbetsgivare

 

Läs här förstudien som är bakgrunden till projektet.

Följeforskning via Lunds Universitet och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser (CEPI)

Syftet med följeforskningen är att ta reda på om IPS är lika bra eller bättre än det stöd som erbjuds idag. Deltagare kommer därför lottas till två lika stora grupper där ena gruppen tar del av IPS och den andra gruppen fortsätter med det stöd dem redan har. Grupperna kommer att jämföras med varandra. Om resultaten är goda för IPS-gruppen finns möjlighet att påverka rekommendationer och prioriteringar för målgruppen i framtiden.

Kontaktperson:

Helena Jonsson, Metodstödjare IPS och projektledare

Helena Jonsson, Metodstödjare IPS och projektledare

Skicka mail

08-508 88 908
072-46 80 008