Laddar...

Styrdokument

Det grundläggande styrdokumentet för finansiell samordning (FINSAM) är lagen om finansiell samordning.

Samordningsförbundet Stockholms stads verksamhet regleras i övrigt av Förbundsordning.

Förbundets medlemmar har i en Avsiktsförklaring fastställt bakgrund och syfte med förbundet. I detta dokument kan du läsa mera om förbundets vision, arbetsuppgifter, principer för insatser, målgrupp och organisation och samverkansstruktur.

Det är viktigt med roller och ansvar inom förbundet. I dokumentet Roller och ansvar kan du läsa mer om detta.

Den 1 juni 2017 fastställde styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad förbundets Personalpolicy för verksamheten.

Samordningsförbundet har som uppgift att testa och pröva nya arbetssätt i samverkan och har som uppdrag att följa upp och utvärdera sina verksamheter. Den 28 november 2019 antog styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad förbundets Uppföljnings- och utvärderingsplan 2020 – 2022.

Förbundets Kommunikationsplan anger ramverket och policyn för kommunikationen i organisationen. Kommunikationsplanen ska underlätta att verksamhetens mål uppfylls. Planen är ett styrdokument som tillsammans med den grafiska profilen utgör en plattform för förbundets kommunikation. En särskild grafisk manual är framtagen för insatsledare och koordinatorer inom samverkansprojekt.

Samordningsförbundet Stockholms stads Upphandlingspolicy 2019 utgör riktlinjer för förbundets upphandling och tar sin utgångspunkt i de regelverk som finns för Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Försäkringskassan.

Den 27 mars 2018 fastställde styrelsen Policy för främjande av den sociala ekonomin och Arbetsintegrerande Sociala Företag samt Bilaga Arbetsintegrerande Sociala företag.

Förbundets verksamhet som all annan offentlighet verksamhet ska genomsyras av Sveriges jämställdhetspolitiska mål att kvinnor och män ska ha makten att forma samhället och sina egna liv.