Laddar...

Integrering av IPS i psykosvården

En möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support

I ett treårigt projekt arbetar arbetsspecialister integrerat med de psykiatriska teamen på 5 psykosmottagningar. Syftet är att erbjuda möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support till patienter som vill arbeta eller studera. Samordningsförbundet finansierar insatsen under perioden 2018-03-01 – 2022-02-28. Projektet är en fyrpartssamverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och Socialförvaltningen från Stockholms stad samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm genom Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm.

Målgrupp

Patienter motiverade till att börja arbeta eller studera och som har kontakt på någon av följande mottagningar:

 • Mottagningen för psykossjukdomar, Alviks strand, Norra Stockholms Psykiatri
 • Mottagningen för psykossjukdomar, Serafen, Norra Stockholms Psykiatri
 • Mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar, Serafen, Norra Stockholms Psykiatri
 • Södermalms psykosmottagning, Psykiatri Södra Stockholm
 • Gubbängens psykosmottagning, Psykiatri Södra Stockholm

Mål

Målet är att personer inom målgruppen ska få tillgång till individuellt stöd mot arbete eller studier. Tanken är att så tidigt som möjligt föra arbete och studier på tal med patienter inskrivna på psykosmottagningar och erbjuda möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS.

Rutiner för samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsspecialisten initierar kontakten med Försäkringskassan. I projektet finns framtagna och kvalitetssäkrade rutiner för personer som uppbär ersättning från Försäkringskassan samt samverkan med Arbetsförmedlingen.

Vad är IPS?

IPS bygger på att personer med psykisk funktionsnedsättning som vill börja arbeta får stöd av en arbetsspecialist att snabbt söka arbete utan bedömning av arbetsförmåga. Arbetsspecialisten ger fortsatt stöd genom att samordna och skräddarsy individens stöd från myndigheter (försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun), anhöriga, vänner och arbetsgivare. Arbetsspecialisten samarbetar med IPS-deltagarens psykiatriska behandlingskontakter och IPS-insatsen utgör en del av patientens vårdplanering. En arbetsspecialist på heltid har som mest 20 deltagare vilket möjliggör att arbeta individuellt med varje deltagares plan mot arbete och ge stöd i att finna, få och behålla ett arbete.

IPS är en evidensbaserad arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod anpassad för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning (på engelska SMI; Severe Mental Illness) som vill arbeta eller studera. Metoden har starkt forskningsstöd från 26 RCT-studier. I Sverige ger Socialstyrelsen IPS-metoden högsta prioritet i Nationella riktlinjer för stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, 2018.

Forskning visar att IPS är en effektiv metod, personer kommer i högre grad och snabbare ut i arbete jämfört med traditionell rehabilitering. Dessutom märks positiva effekter på personernas mående, behovet av vård minskar över tid.

Vad är nytt i insatsen?

Det nya i insatsen är att arbetsspecialisterna arbetar integrerat med övriga teammedlemmar i teamen på mottagningarna. Arbetsrehabilitering och frågor om arbete och studier ges plats i utbudet av tillgängliga insatser på den psykiatriska mottagningen, och att IPS blir en del av vårdplaneringen. Det individuella arbetet med deltagare som vill få stöd i att komma ut i arbete eller påbörja studier sker i nära samarbete med behandlare på mottagningen.

Projektet följs av forskare från CEPI, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser. Forskningen söker svar på ett flertal frågor:

 • Kommer ett fler deltagare ut i arbete och studier om IPS integreras i psykiatrin?
 • Hur upplever IPS-deltagare insatsen?
 • Hur påverkar en IPS-insats psykisk hälsa och personlig återhämtning hos projektdeltagarna?
  Även frågor på organisatorisk nivå undersöks:
 • Vilka faktorer är viktiga vid implementering av evidensbaserade metoder?
 • Hur förändras arbetsspecialistens arbete när IPS integreras i psykosvården?
 • Förändras det psykiatriska teamets syn på patienters förmåga att arbeta och studera?

Kontaktperson:
Kristina Videla, Metodstödjare IPS och projektledare

Kontaktuppgifter:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm
Verksamhetsområde Insatser, Enhet Stöd
Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm
kristina.videla@stockholm.se
08-508 49098, 076-12 49098