Laddar...

Samordningsförbundet Stockholms stad

FINSAM i Stockholm är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bildades 2016 och ägs av Stockholms stad, Försäkringskassan, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.

Vision

Välfungerande samverkansstrukturer och insatser inom Samordningsförbundet Stockholms stad leder till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för de enskilda individerna.

Roller och ansvar

Det är viktigt att samordningsförbundets organisation och roll- och ansvarsfördelning upplevs som tydlig, enkel, kostnadseffektiv och transparent. Syftet med roll- och ansvarsfördelningen är att tydliggöra för alla involverade vad som ingår i respektive uppdrag och vilket ansvar som åligger var och en.

En tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen underlättar och stödjer beredning, förankring, uppföljning  och utvärdering av insatser som stöds och finansieras av samordningsförbundet. 


Läs bilaga för Roller och ansvar här

 

 

Klicka på bilden för att se ett större organisationsschema