BIP

BIP

Varför BIP? Forskning och dokument

Många av samordningsförbunden runt om i landet har börjat sprida och arbeta utifrån BIP-studiens resultat. BIP-studien ger förbunden stöd i vår strävan att erbjuda parallella insatser utan glapp. Utvecklingen i den ritningen underlättas av att fler har kunskap om BIPs resultat.
Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är nationellt (Danmark) och internationellt den hittills mest omfattande progressionsmätningsstudie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete. BIP har undersökt sam-bandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sannolikheten att få ett jobb.
Växthusets forskningscenter i Köpenhamn har publicerat fyra publikationer om BIP som är översätta till svenska:

BIP Indikatorer och jobbsannolikhet
Verksamma inslag på vägen till jobb
Handläggarens betydelse för individens möjligheter att nå arbete
Handläggarens tilltro till jobbchansen
En film om BIP-studien (Youtube från Växthuset)
Mer information finns på Växthusets forskningscenter (på danska)

Mer information som förbundet tagit fram:
Ett bildspel om BIP-studien
En film om BIP-studien

 

Indikatorerna och parallella insatser som leder till jobb

Elva indikatorer som ökar sannolikheten att få jobb
BIP är ett samarbetsprojekt som involverat både praktiker och forskare. BIP-studien har identifierat elva BIP-indikatorerna för att systematiskt mäta progression för anställningsbarhet. Indikatorerna mäter olika dimensioner av att vara anställningsbar, från arbetsmarknadsinriktade förhållanden till mer sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden. Indikatorerna har omsatts till frågor som har ställts till individerna och frågor till handläggarna.
Indikatorerna testades under fyra år (2013 till 2016) som ett verktyg för att mäta progression i arbetslösa personers väg mot arbete eller studier. Tio danska Jobbcenter med cirka 300 handläggare och 4 000 arbetslösa personer medverkade i studien genom att besvara en enkät var tredje månad. Bakgrundsinformationen om de arbetslösa personerna kom från register på Jobbcentren samt från en rad centrala register i Danmark om arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, bland annat från Beskæftigelsesministeriets DREAM-databas.

BIP-studiens elva indikatorer som ökar sannolikheten att få jobb

Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är att de går att påverka med olika insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna.

Parallella insatser och typ av insats har avgörande betydelse
BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer insatser för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Typ av insats har också en avgörande betydelse.
De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progression mot arbetsmarknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser skapade i sig själva inte progression mot arbetsmarknaden. Det gör de bara om de kombinerades med en jobbfokuserande insats.

Jobbfokuserande insatser i kombination med annat ger mest effekt

 

Handläggaren har avgörande betydelse
Handläggarnas arbete innebär att stärka individens relevanta kunskaper och kompetenser som ökar sannolikheten för individen att böjar söka och hitta arbete. BIP-studien visar att handläggaren är centrala aktörer som direkt kan påverka individens chans att få ett arbete. BIP har särskilt analyserat vad indikatorn ”Hand¬läggarens tro på att individen får jobb” har för betydelse för individens jobbsan¬nolikhet. BIP har även påvisat att byte av hand¬läggare påverkar individens chanser att få ett jobb eller börja studera.

 

Verktyg för dialog, skattning och stegförflyttning

BIP-studien innehåller progressionsmätningar genom ett dialog- och skattningsverktyg. Deltagaren skattar sin egen utveckling på vägen mot arbete eller studier. Verktyget hjälper deltagaren att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden som BIP-studien visat är avgörande. Det kan handla om samarbetsförmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende. Progressionen synliggörs i ett spindeldiagram som används som underlag i uppföljning och dialog mellan deltagaren och handledaren.

 

Utbildningar och möten om BIP

Samordningsförbundet erbjuder medlemmarna ett utbildningspaket för att öka intresset och förståelsen för BIP-forskningen. Utbildningspaketet innehåller bakgrunden till BIP, checklistor för att komma igång med BIP och reflektioner om vilka indikatorer och insatser som ger effekt i strävan att få ett arbete eller börja studera. Utbildningen innehåller också ett dialogverktyg som stöd för samtal med deltagare om progressionen och planeringen av nästa steg. Verktygen hjälper deltagaren att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden såsom samarbetsförmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende.

Utbildningspaketet
Utbildningspaketet är utformad som en process i fyra steg som hänger samman för att skapa en bra implementeringsprocess. Den innehåller två chefsmöten på cirka 2 timmar per tillfälle och två kunskapsdialoger för chefer och medarbetare på en halvdag respektive en heldag.

Innehåll första förankringsmötet (2 tim)

Innehåll Kunskapsdagen (3 tim)

Innehåll andra förankringsmötet (2 tim)

Innehåll metoddagen (heldag)

Syftet är att långsiktigt förmedla BIP-studiens resultat inom förbundet och hos förbundets medlemmar för att förbättra samverkan och öka deltagarnas möjligheter att nå egenförsörjning.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för förbundets medlemmar i Stockholms stad. Bokning av lokal, kostnad för lokal och förtäring är den bokande partens ansvar. Förbundet tar ut en avgift på 20 000 kronor per utbildningspaket som genomförs hos extern part utanför Stockholms stad.

Våren 2023
Förbundet erbjuder utbildningspaketet från och med våren 2023. Karin Jacobsen och Christina Matteoni från förbundet leder olika delar i paketet och deltar under hela processen.

Förberedelser
Undersök vilka som ska delta i de två förankringsmötena och inled samtal med dem. Avsätt tid för planering och tid för förankringsmötena.

Förberedelser
Undersök vilka som ska delta i de två förankringsmötena och inled samtal med dem. Avsätt tid för planering och tid för förankringsmötena.

Kontakt
Hör av er till Karin Jacobsen för att veta mer och diskutera datum.
Telefon: 08-508 48 003, 076-124 80 03
E-post: karin.jacobsen@extern.stockholm.se

Mer information
Væksthusets Kompetencecenter