BIP

BIP

Varför BIP? Forskning och dokument

Många av samordningsförbunden runt om i landet har börjat sprida och arbeta utifrån BIP-studiens resultat. BIP-studien ger förbunden stöd i strävan att erbjuda parallella insatser utan glapp. Utvecklingen i den ritningen underlättas av att fler har kunskap om BIPs resultat.

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är nationellt (Danmark) och interna­tionellt den hittills mest omfattande progressionsmätnings­studie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete. BIP har under­sökt sam­bandet mellan utvalda indikatorer för anställnings­barhet och sannolikheten att få ett jobb.

Væksthusets Kompetencecenter i Köpenhamn har publicerat fyra publikationer om BIP som är översatta till svenska:

BIP Indikatorer och jobbsannolikhet
Verksamma inslag på vägen till jobb
Handläggarens betydelse för individens möjligheter att nå arbete
Handläggarens tilltro till jobbchansen
En film om BIP-studien (Youtube från Växthuset)
Mer information finns på Växthusets forskningscenter (på danska)

Mer information som förbundet tagit fram:
Ett bildspel om BIP-studien
En film om BIP-studien

 

Indikatorerna och parallella insatser som leder till jobb

Elva indikatorer som ökar sannolikheten att få jobb

BIP är ett samarbetsprojekt som involverat både praktiker och forskare. BIP-studien  identifierade elva indikatorerna och genomförde systematiska mätningar för progression för anställnings­barhet. Indikatorerna mäter olika dimensioner av att vara anställ­ningsbar, från arbets­marknadsinriktade förhållanden till mer sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden. Indikatorerna har omsatts till frågor som har ställts till både deltagarna och handledarna.

Indikatorerna testades under fyra år (2013 till 2016) som ett verktyg för att mäta progression i arbetslösa personers väg mot arbete eller studier. Tio danska Jobbcenter med cirka 300 handläggare och 4 000 arbetslösa personer medverkade i studien genom att besvara en enkät var tredje månad. Bakgrunds­informationen om de arbetslösa personerna kom från register på Jobb­centren samt från en rad centrala register i Danmark om arbetslöshet och ekono­mis­kt bistånd, bland annat från Beskæf­tigelsesministeriets DREAM-databas.

BIP-studiens elva indikatorer som ökar sannolikheten att få jobb

Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är att de går att påverka med olika insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna.

Parallella insatser och typ av insats har avgörande betydelse

BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer insatser för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Typ av insats har också en avgörande betydelse.

De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progres­sion mot arbets­marknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälso­relaterade insatser skapade i sig själva inte progression mot arbetsmarknaden. Det gör de bara om de kombinerades med en jobbfokuserande insats.

Jobbfokuserande insatser i kombination med annat ger mest effekt

 

Handledaren har avgörande betydelse

Handledarens arbete innebär att stärka individens relevanta kunskaper och kompetenser som ökar sannolikheten för individen att böjar söka och hitta arbete. BIP-studien visar att handledaren är centrala aktörer som direkt kan påverka individens chans att få ett arbete. BIP har särskilt analyserat vad indikatorn ”Handledarens tro på att individen får jobb” har för betydelse för individens jobbsan­nolikhet. BIP har även påvisat att byte av hand­ledare påverkar individens chanser att få ett jobb eller börja studera.

 

Verktyg för dialog, skattning och stegförflyttning

Inom BIP-studien finns metoden att genomföra progressions­mätningar genom ett dialog och skattningsverktyg som samordnings­förbunden utvecklat tillsammans med forsknings­centret Växthuset. Deltagaren skattar sin egen utveckling på väg mot att bli så anställningsbar som möjligt. Verktyget hjälper deltagaren att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden som BIP-studien visat är avgörande. Det kan handla om samarbets­förmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende.

Utbildningar och möten om BIP

Samordningsförbundet förmedlar information om BIP-studien inom förbundet och till förbundets medlemmar. Det handlar om att få insikter om vilka insatser och metoder som gör skillnad, skapa utrymme för reflektion och få verktyg för att samtala med deltagarna om progressionen och planering.

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om BIP-studiens resultat och få igång en reflektion kring nuvarande arbetsmetoder och rutiner. Utbildningen ger också möjlighet att träna på att använda dialog- och skattningsverktyget som hjälper deltagaren att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden som BIP-studien visat är avgörande. Det kan handla om samarbets­förmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende.

Utbildningsprocessen
Utbildningsprocessen är utformad i tre steg som hänger samman för att skapa en bra implementeringsprocess.

Steg 1. Förankringsmöte – Ledningsgrupp och nyckelpersoner

Syftet är att starta processen och börja forma implementeringsresan, 2 timmar

Steg 2: Kunskapsdag – Alla inblandade anställda och chefer deltar. Även relevanta parter som t.ex. politiker och samarbetspartners, övriga chefer samt förbundets parter som bör ha kunskap om BIP kan delta. 3 timmar

Syftet är att alla får en gemensam vetenskapligt förankrad grund, förstår forskningens huvudsakliga resultat och får en förståelse för vad ett skattningsverktyg kan ge kunskap om och användas till.

Stag 3: BIP i praktiken  – För medarbetare som ska använda dialog- och skattningsverktyget med deltagare i sitt arbete samt deras chefer. Heldag

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för förbundets medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och Stockholms stad. Bokning av lokal, kostnad för lokal och förtäring är den bokande partens ansvar. Förbundet tar ut en avgift på 10 000 kronor per utbildningspaket som genomförs hos extern part.

Förberedelser

Undersök vilka som ska delta i förankringsmötet och inled samtal med dem. Avsätt tid för planering och tid för förankringsmötet och planera implementeringsprocessen. Diskutera hur verksamheten ska arbeta för att;

Kontakt

Karin Jacobsen och Christina Matteoni från förbundet leder olika delar av utbildningspaketet.

Hör av er till Karin Jacobsen för att veta mer och diskutera datum:

Karin Jacobsen

Karin Jacobsen
Verksamhetsutvecklare

Skicka mail
08-508 48 003
076-12 48 003