Tydligare arbetsmiljöansvar

Ett dokument där viktiga arbetsmiljöaspekter för medlemsparterna och samordningsförbunden uppmärksammas.

Nationella rådet och arbetsgivarorganisationen Sobona – Kommunala företagens arbetsgivaorganisation har gjort ett arbete för att tydliggöra arbetsmiljöansvaret i samordningsförbund. Nationella rådet gick ut med ett första dokument som stöd till förbunden i slutet av förra året tillsammans med ett webbinarium. I samband med detta kom det in många frågor från er i förbunden och vi insåg att vi var tvungna att förtydliga materialet så att det blev mer användarvänligt och lättare att ta till sig. Vår förhoppning är att den nya rekommendationen ska ge kunna ge svar på de frågor som en del av er kommit in med till Nationella rådet.

Syftet med detta dokument är att uppmärksamma och belysa gemensamma viktiga arbetsmiljöaspekter för medlemsparterna och samordningsförbunden. Dokumentet är Nationella rådets rekommendation och är tänkt att vara ett stöd i arbetsmiljö och säkerhetsfrågor för de parter som samverkar genom samordningsförbund. Parternas HR avdelningar samt Försäkringskassans säkerhetsavdelning har varit med att ta fram dokumentet. Till vår hjälp har vi även haft två stycken förbundschefer som läst igenom materialet och kommit med synpunkter.

Arbetsmiljölagen gäller för juridiska personer som är arbetsgivare. När samordningsförbundet finansierar en insats som genomförs av medlemparternas medarbetare är det ytterst hos vem medarbetaren är anställd samt, i vilken lokal som insatsen genomförs som avgör vem som är ansvarig för arbetsmiljön. Det är alltså inte hur en insats finansieras som avgör ansvarsfrågan i arbetsmiljöarbetet.

Samordningsförbundet i sig kan också vara en arbetsgivare om förbundet har anställd kanslipersonal. Det ställs stora krav på tydlighet och kommunikation mellan samordningsförbunden och medlemsparterna, avseende hur och vem som ansvarar för vad, när det gäller arbetsmiljön för de som är anställda i förbundskansliet och medlemspartens medarbetare.

I dokumentet tydliggörs ansvarsfrågan i arbetsmiljöarbetet. Till hjälp finns också två stycken checklistor att använda som stöd i arbetsmiljöarbetet:

  • Bilaga 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förbundsstyrelsen till förbundschef/verkställande tjänsteman
  • Bilaga 2. Rådighets- och samordningsansvar

Länk till dokumentet: Nationella rådets rekommendation om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i samverkan genom samordningsförbund

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: