Laddar...

Rapporter och utredningar

Rapporter, utredningar, kartläggningar och utvärderingar av samordningsförbundets insatser och projekt görs regelbundet. Här nedan finns samtliga som förbundet låtit göra, liksom vissa andra rapporter och utvärderingar av intresse.

Utvärdering av förbundets verksamhet och resultat

Utvärderingen bygger på data insamlad via dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner. Utvärderingen presenterades under styrelsemötet den 28 maj 2019. Presentationen belyser verksamhetsplanens ändamålsenlighet, verksamhetens resultat, framgångsfaktorer och utvecklingsområden samt rekommendationer.

Utvärderingen beställdes från Stadsledningskontoret med syftet att ta fram ett underlag som påvisar hur budgetmedel nyttjats samt att utreda måluppfyllelse, resultat och målgrupper.

Sweco-Utvärdering Samordningsförbundet Stockholms stad
Sweco-Presentation om utvärdering

AMA – Aktiviteter mot arbete

AMA har varit ett framgångsrikt projekt. Resultaten visar att rätt stöd, samverkan och det långa tidsperspektivet möjliggjort för deltagarna att göra stegförflyttningar, bryta sin isolering och förbättra sin hälsa. För en stor andel av deltagarna blev resultaten över förväntan då de kom ut i arbete, studier eller annan självförsörjning trots att målet var bättre hälsa och minskad sjukskrivningsgrad. För mer information, läs slutrapporten och utvärderingen från projektet.
Länk till slutrapporten
Länk till utvärderingen

Grön Etablering

Slutrapport Grön Etablering 2020
Läs här Samordningsförbundets utvärdering av insatsen Grön etablering

 

Egna rapporter och utvärderingar:

Stockholmsmodellen

Samordningsförbundet inledde 2017 arbetet med att ta fram en lokal samverkansmodell inspirerad av Halmstadsmodellen. Målet är att modellen ska fungera över hela Stockholms stad. Förbundets utvecklingsledare genomförde en kartläggning av målgruppen för att skapa en arbetsmodell på stadsdelarna.

Arbetet genomfördes i samarbete med Enskede- Årsta- Vantör och processledaren för Globen modellen. Resultatet kan du ta del av här:

Stockholmsmodellen-slutrapport
Stockholmsmodellen-processkarta
Stockholmsmodellen-Handläggarstöd
Stockholmsmodellen-Kommunikationsplan

Finsam-team på Jobbtorg Stockholm

Under hösten 2019 genomförde VETA Advisor en utvärdering av FINSAM-team på Jobbtorg för Stockholms stads Samordningsförbund. Läs utvärderingen här nedan:
Förbundets utvärdering av Finsam handläggarteam Jobbtorg

 

Samordnat stöd

Den 29 januari 2019 godkände samordningsförbundets styrelse en utredning med syftet att ta fram kunskapsunderlag för beslut om insatser för personer med komplext trauma, med erfarenhet av flykt samt migration och som är i behov av samordnat stöd.
Utredningen Samordnat stöd för personer med komplext trauma i Stockholm stad

Kartläggningen av insatserna för unga vuxna

Rapporten om kartläggningen av insatserna för unga vuxna och samverkansbehov inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

Rapport Unga vuxna

Externa rapporter och utvärderingar:

Finsams roll i framtidens välfard

Rehabilitering och samordning är en slutrapport på ett uppdrag av regeringen om att utvärdera, sammanställa och analysera resultat från forskningsprogrammet Rehsam.

Rehabilitering och samordning