Lediga tjänster

Näringslivssamordnare till FINSAM unga ESF-projektet – ”Rätt stöd för mig!”

Samordningsförbundet Stockholms stad har som projektägare beviljats medel från Europeiska socialfonden för att genomföra projektet ”Rätt stöd för mig!”. Nu söker vi en näringslivssamordnare till projektet. Samordningsförbundet Stockholms stad är en organisation med uppgift att möjliggöra en väg till arbete eller etablering på arbetsmarknaden genom att finansiera samverkansinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Stockholms stad. Uppdraget är upprätthålla och fortsätta utveckla en framgångsrik samverkan kring människor som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna försörja sig själva samt att effektivisera och utveckla den samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringen mellan parterna, både strukturellt och individinriktat. Samordningsförbundet skapar finansiella förutsättningar för flexibla, effektiva och lokalt anpassade samverkanslösningar, som ett komplement till parternas ordinarie verksamheter. Förbundet har en egen budget om 30-40 mnkr som parterna gemensamt bidrar till. Samordningsförbundet har sitt kansli vid Globen. Mer information om Samordningsförbundet Stockholms stad finns på www.samordningstockholm.se

Information om projektet

Målgruppen för projektet är unga och vuxna i åldern 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller en funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan. Projektidén handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.

Projektets organisation har utformats med en sammanhållen projektledning som driver de gemensamma utvecklingsaktiviteterna. Utöver den gemensamma projektledningen kommer det att finnas olika delprojekt. De lokala behoven av riktade insatser och prioriterade behovsgrupper skiljer sig åt mellan de medverkande kommunerna. De individinriktade insatserna genomförs inom delprojekten. Tjänsten som näringslivssamordnare igår i projektledningen tillsammans med delprojektledare, projektledare, processledare/tjänstedesigner samt en projektekonom.

Projektet avser att arbeta inspirerat av metoderna Supported Employment och Case Management. Generellt innebär projektets insatser ett personalintensivt stöd där vi bygger en förtroendefull relation och utgår från individens egna intressen i planeringen mot arbete eller studier. Individen har en hög grad av inflytande över insatsens utformning. Övriga arbetssätt som kommer att användas är bland annat myndighetsgemensamma team som syftar till en gemensam samordnad plan för individen.

En tydlig utgångspunkt för projektet är att arbeta tillsammans i ett nära samarbete med de som direkt berörs, deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer tjänstedesignmetoder att användas för att öka brukarinflytandet i aktiviteterna.

Tidsramar för projektet är preliminärt följande: Analys och planeringsfas september 2019 – mars 2020,

genomförandefas april 2020 – april 2022 och med en avslutningsfas maj 2022 – juni 2022.

Arbetsbeskrivning näringslivssamordnare

Näringslivssamordnaren kommer att arbeta med att utveckla samverkan med arbetsgivare tillsammans med övriga projektledningen. Näringslivssamordnaren kommer i sin roll att utveckla samarbetet med arbetsgivare i syftet att underlätta och främja arbetslivskontakter och möjligheter till etablering i arbetslivet för projektets deltagare. I rollen ingår att utforma stöd för handledare och chefer i syfte att skapa bra förutsättningar på arbetsplatsen. I rollen ingår även att bidra med expertkunskap till delprojekten kring hur de kan utveckla sitt arbete med matchning och arbetsgivarkontakter utifrån ett förhållningssätt där tron på individens styrkor och möjligheter är i fokus. för målgruppen. Målsättningen är att projektet ska kunna presentera en modell för ett hållbart samarbete med arbetsgivare.

 Kvalifikationer:

 • Ett förhållningsätt där tron på individen är i fokus och där tyngdvikten ligger på att hitta lösningar och möjligheter snarare än att se hinder och problem samt en förmåga att kunna förmedla det perspektivet vidare till andra.
 • Examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
 • Kunskap om och erfarenhet av att använda metoden Supported Employment
 • Intresse för och erfarenhet av att utveckla samverkansprocesser med aktörer inom välfärdsområdet och arbetsgivare där arbetet innefattat relationsskapande aktiviteter som försett dig med ett brett kontaktnät, gärna på lokal och regional nivå.
 • Ha en förmåga att knyta till sig centrala aktörer på arbetsmarknaden i syfte att skapa långsiktiga samarbeten som gör att projektets deltagare kan få och behålla ett arbete
 • Kunskap om och erfarenhet av att matcha individer med funktionsnedsättning och/eller behov av samordnade insatser med arbetsgivare samt till hållbara anställningar med eller utan lönesubventioner.
 • Har erfarenhet av att ”sälja in” budskapet om vinsterna med samverkan och att inkludera målgruppen i arbetslivet i syfte att få arbetsgivare att inleda ett samarbete
 • God kunskap om de olika myndigheternas och aktörernas uppdrag och lagstiftning exempelvis olika typer av anställningsstöd.
 • Erfarenhet av och känner sig bekväm med att leda workshops och utbildningar av skiftande storlek.
 • Är strukturerad, har en god analytisk förmåga och är bra på att snabbt sätta sig in i nya frågor
 • Har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt
 • Är nytänkande, kreativ och kan omsätta kunskaper och erfarenheter till handling och driva processer framåt
 • Har lätt för att göra korrekta avvägningar och prioriteringar och samtidigt behålla helhetsperspektivet och ser till vad som är bäst för verksamheten.

Meriterande:

 • Kunskap inom inkluderande rekrytering som exempelvis erfarenhet av HR-arbete eller CSR-arbete
 • Praktisk erfarenhet av att ha arbetat med EU-finansierade projekt.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med socialfondsprogrammets horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering
 • Erfarenhet av tjänstedesign, gärna kopplat till utvecklingsarbete i offentlig sektor
 • Erfarehet av att samverka med civilsamhället och idéburen sektor

 Vid den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform:
Visstidsanställning heltid, till och med februari 2022. Provanställning kan bli aktuellt.

Placering:
Samordningsförbundet Stockholms stad, Förbundets kansli är placerat vid Globen, Arenavägen 47.

Tillträde:
1 april eller enligt överenskommelse

Kontaktperson:
Projektledare Johanna Thagemark, tfn 08-508 47 963, mobil 076-12 47 963 eller Biträdande förbundschef Helena Haapala, tfn 08-508 49 181, mobil 076-12 49 181.

Ansökan

Ansökan senast den 20 januari 2020, bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där berättar varför du söker tjänsten. Skicka din ansökan till: info.finsam@stockholm.se

För mer information se Samordningsförbundets hemsida: www.samordningstockholm.se

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: