Stadsdelsmammorna

Den 1 juni 2017 beslutade styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad att tillsätta individinriktade insatsen Stadsdelsmammor Stockholm för perioden 2017-08-01 – 2018-12-31.

Målgrupp

Kvinnor med hemmavarande barn och som är föräldralediga och/eller arbetslösa bland:

  • nyanlända
  • de som har varit i Sverige en längre tid
  • svenskfödda

Mål

  • Målet med projektet är att stödja kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig. Meningen är att stärka kvinnornas förutsättningar att klara sig självständigt i samhället, studera och/eller arbeta. Projektet ska även bidra till att öka kunskaper om hälsa, kost och motion, utbildningssystemet, arbetsmarknad och samhället i övrigt bland målgruppen.
  • Ytterligare ett viktigt mål är att genom information bidra till att flera barn inom socioekonomiskt utsatta områden börjar på förskola. Genom att flera barn går i förskola förstärks barnens förutsättningar att lära språket och klara av skolan.
  • Att stärka tilltron hos invånarna till myndigheter
  • Att öka kvinnors närvaro i det offentliga rummet

Uppdraget

Uppdraget för stadsdelsmammorna är att bedriva uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn och som är föräldralediga och/ eller arbetslösa. De ska kunna ge grundläggande kunskap om socialförsäkringssystemet, utbildningssystemet, arbetsmarknad, socialtjänsten och vården till de kvinnor som söks upp. Målet är att motivera kvinnorna att söka stöd för att hitta arbete eller studier.

Bakgrund

Bakgrunden till projektidéen är projektet ”kvartersmammor” som drivits i Berlin sedan 6 år tillbaka och projektet har implementerats som ordinarie verksamhet 2017. Verksamhetsidén i Berlin är att anställa nyanlända kvinnor, med tillräckliga tyska kunskaper, som ”kvartersmammor”. De ska söka upp andra nyanlända kvinnor inom det egna bostadsområdet och utgöra en brygga in i samhället.

En liknande modell finns även i Köpenhamn och i Helsingborg. Stockholms stad vill nu pröva en liknande arbetsmodell  i Stockholm.

Kontaktperson:
Annika Rosbring,
E-post: annika.rosbring@stockholm.se
Telefon: 08-850835480, 0761-23 54 80

TIllbaka till toppen

Samordningsförbundet Stockholms stads medlemmar: