IPS integrerat i psykosvården

Erbjuder möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support

I ett treårigt projekt arbetar IPS jobbcoacher integrerat på 5 psykosmottagningar för att i nära samverkan med vård och behandling parallellt erbjuda möjlighet till arbetsinriktad rehabilitering enligt metoden IPS, Individual Placement and Support. Samordningsförbundet finansierar den här individinriktade insatsen under perioden 2018-03-01 – 2022-02-28. Insatsen är en fyrpartssamverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och Socialförvaltningen från Stockholms stad samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm genom Psykiatri Norra och Södra Stockholm.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är patienter inskrivna på de aktuella psykosmottagningarna i Alvik, Gubbängen samt mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar. Under 2020 tillkommer psykosmottagningarna på Södermalm samt Serafen.

Mål

Målet är att personer inom målgruppen ska få tillgång till stöd mot arbete eller studier. Tanken är att så tidigt som möjligt föra arbete och studier på tal med patienter inskrivna på psykosmottagningar och erbjuda möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS.

Vad är IPS?

IPS, Individual Placement and Support, är en metod som vänder sig till personer som är motiverade till att med stöd komma ut i arbete eller studier. IPS är en metod som funnits i Sverige i ca tio år, och har i första hand organiserats i kommunala verksamheter.

Vad är nytt i insatsen?

Det nya i insatsen är att jobbcoacherna arbetar integrerat med övriga teammedlemmar i teamen på mottagningarna och har sin arbetsplats på mottagningarna. Det innebär att arbetsrehabilitering och frågor om arbete och studier ges plats i utbudet av tillgängliga insatser på en psykiatrisk mottagning. Det individuella arbetet med deltagare som vill få stöd i att komma ut i arbete eller påbörja studier sker i nära samarbete med behandlare på mottagningen.

Projektet kommer följas av forskare från CEPI, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser. Projektet vill ge svar på ett flertal frågor:

  • Kommer ett större antal deltagare ut i arbete och studier om vi arbetar integrerat med psykiatrin än när vi är kommunalt organiserade?
  • Hur upplever IPS-deltagare insatsen? Hur påverkar en IPS-insats psykisk hälsa och personlig återhämtning?
  • Men även frågor på organisatorisk nivå kommer att undersökas:
  • Vilka faktorer är viktiga vid implementering av evidensbaserade metoder?
  • Hur förändras jobbcoachens arbete när IPS integreras i psykosvården? Förändras det psykiatriska teamets syn på patienters förmåga att arbeta och studera?

Kontaktperson:
Kristina Videla, Metodstödjare IPS och projektledare

Kontaktuppgifter:

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm
Verksamhetsområde Insatser, Enhet Stöd
Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm
kristina.videla@stockholm.se
08-508 49098, 076-12 49098

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: