Laddar...

Medlemmar

Samordningsförbundets fyra parter, Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm har utsedda ägare som representerar den myndighet de företräder. Ägarna utgör en länk mellan förbundet  och dess medlemmar. Ägarna stödjer samordningsförbundet genom att;

  • lämna de yttranden och upplysningar till styrelsen som den behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter
  • initiera och medverka i medlemssamråd

Syftet med medlemsrådet:

Genom medlemssamråden får parterna en gemensam övergripande dialog kring samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Dialogen ska bidra till att öka både kunskapen om samordningsförbundets utveckling och insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ägarrepresentanter har också möjlighet att ge synpunkter och påverka förbundets framtida verksamhet och inriktning, i samråd med övriga parter. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ. Ägarrollen är dock av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att det samverkar med samt stödjer ägarens ordinarie uppdrag.

Vid medlemssamrådet informerar ägarrepresentanterna samordningsförbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Samordningsförbundet redovisar resultat och framför erfarenheter av hur samverkan fungerar.

Medlemssamrådet bidrar till att skapa tydlighet i rollfördelningen och synliggör förbundets roll i välfärdsarbetet.

När och hur genomförs medlemssamrådet?

Samråd bör ske under våren efter att samordningsförbundet har lämnat sina bokslut och verksamhetsberättelser till förbundsmedlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen. Minst ett ägarsamråd genomförs årligen.

Från samordningsförbundet deltar ordföranden och vice ordförande samt förbundschef. Ägardialog kan initieras från medlem eller samordningsförbund.

Medlemmarnas ägarrepresentanter är:

  • Karin Ernlund, arbetsmarknads- och integrationsborgarråd, Stockholms stad
  • Karina Uddén, arbetsmarknadsdirektör, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
  • Amer Baalbaki, samverkansanssamordnare Arbetsförmedlingen
  • Linda Mihailovic, områdeschef Försäkringskassan
  • Susanne Snihs Movérare, stabschef Försäkringskassan
  • Maria Andersson, t.f. enhetschef Region Stockholm

Mötesanteckningar Medlemssamråd 2019-10-11
Mötesanteckningar medlemssamråd 2019-05-09
Mötesanteckningar medlemssamråd 2018-04-12
Mötesanteckningar medlemssamråd 2017-10-16
Mötesanteckningar medlemssamråd 2017-03-28
Mötesanteckningar medlemssamråd 2016-10-25