Kommande insatser och projekt

Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning

Aktivitetsplatsen kommer att erbjuda insatser, aktiviteter och stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning för att öka deras förmåga till aktivitet. Exempel på aktiviteter som deltagarna kan erbjudas är fysiskt aktivitet, studiebesök på utbildningar eller företag, kreativt skapande med färg och form, odling eller kanske bara promenera eller fika.

Målgrupp

Personer som behöver konkret och praktiskt stöd för att öka sin aktivitetsförmåga eller bara en plats att åka till, till exempel för att träna på att ta sig från sina hemmakvarter är målgruppen för Aktivitetsplasten. Personerna kan ha olika typer av ersättningar; sjuk­penning, försörjningsstöd, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, en kombination av flera ersättningar eller inte ha någon ersättning alls.

Mål

Målet är att personerna efter insatsen ska kunna ta del av:

  • Arbetsförmedlingens utbud av insatser
  • Det förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Jobbtorgens utbud av insatser

Det långsiktiga målet är att deltagarna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Även ESF-projektet MIA Stockholms stad, har uppmärksammat att det finns målgrupper som är sjukskrivna och som är i behov av för­re­habiliterande insatser. Läs mer här!

Lokaler

Aktivitetsplatsen är under uppbyggnad. Lokalen på Mejerivägen 7 i Liljeholmen är klar för inflyttning den 1 juni och lokalen på Sankt Göransgatan 101 är tillgänglig i början av maj 2019 inför starten av verksamheten.

Kontaktperson:
Siri Persson, Verksamhetsledare
Kontaktuppgifter:
siri.persson@extern.stockholm.se
08-508 47 965 eller 0761-24 79 65

 

Bron

Samordningsförbundets styrelse beslutade i slutet av mars 2019 att finansiera en individinriktad insats Bron, under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31. Målet med insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. Målet är också identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet.

Målgruppen för insatsen är elever på St. Eriks gymnasiesärskola och elever på Kista byggtekniska gymnasium. Resurser som ska tillsättas är en lots på skolan som arbetar med eleverna samt en 0,5 resurs från Arbetsförmedlingen som arbetar på skolan. Inom daglig verksamhet tillsätts en 0,5 utredarresurs som delas mellan kommunen och Försäkringskassan.

 

SIP-samordnare

Styrelsen för samordningsförbundet beslutade att finansiera en strukturell insats som SIP-samordnare, under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31. Målet är att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare ska skapa samverkansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare samordnar sitt arbete med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar.

 

Samordnat stöd

Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad har gett förbundet i uppdrag att genomföra en utredning och kartläggning för att ”utröna om ett PTSD-center kan bli aktuellt för Stockholm och förbundets parter”. Förbundet har genomfört utredningen ”Samordnat stöd för personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration”, som godkändes av styrelsen 2019-01-29. Utredningen beskriver mål­gruppen; personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration med behov av samordnat stöd och innehåller förslag på en strukturell och en individinriktad insats för målgruppen.

Den individinriktade insatsen innebär att förbundet finansierar två resurs­personer som arbetar i team tillsammans med SFI-lärarna och erbjuder eleverna stöd och vägledning utifrån elevernas behov under perioden 2019-05-01 – 2020-04-30.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: