Kommande insatser och projekt

Aktivitetsplatsen

Insatsen för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning

Aktivitetsplatsen ska erbjuda insatser, aktiviteter och stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning för att öka deras förmåga till aktivitet. Målet är att personerna efter insatsen ska kunna ta del av:

  • Arbetsförmedlingens utbud av insatser
  • Det förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Jobbtorgens utbud av insatser

Det långsiktiga målet är att personerna når egenförsörjning genom arbete eller studier.

Även ESF-projektet MIA Stockholms stad, har uppmärksammat att det finns målgrupper som är sjukskrivna och som är i behov av för­re­habiliterande insatser. Läs mer här!

 

IPS-coacher

Samordningsförbundet kommer att finansiera en individinriktad insats Integrering av IPS i psykosvården, under perioden 2018-03-01 – 2022-02-28. Insatsen är en fyrpartssamverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) och Socialförvaltningen från Stockholms stad samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlningen och Region Stockholm genom Psykiatri Norra och Södra Stockholm. Det handlar om att använda IPS-metoden inom psykosvården för att ge fler människor ett stöd ut på arbetsmarknaden och tillgång till studier. Målgruppen är människor som i dagens strukturer inte får stödet trots egen önskan om att arbeta eller studera. IPS-metoden erbjuder en lösning på de utmaningar som finns för målgruppen, inskrivna i psykosvården.

 

Bron

Samordningsförbundets styrelse beslutade i slutet av mars 2019 att finansiera en individinriktad insats Bron, under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31. Målet med insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv genom att utveckla stöd till eleverna, samverkansformer mellan berörda myndigheter och metoder i ett pilotprojekt. Målet är också identifiera strukturella hinder och skapa möjligheter att remittera från daglig verksamhet.

Målgruppen för insatsen är elever på St. Eriks gymnasiesärskola och elever på Kista byggtekniska gymnasium. Resurser som ska tillsättas är en lots på skolan som arbetar med eleverna samt en 0,5 resurs från Arbetsförmedlingen som arbetar på skolan. Inom daglig verksamhet tillsätts en 0,5 utredarresurs som delas mellan kommunen och Försäkringskassan.

 

SIP-samordnare

Styrelsen för samordningsförbundet beslutade att finansiera en strukturell insats som SIP-samordnare, under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31. Målet är att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare ska skapa samverkansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare samordnar sitt arbete med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar.

 

Samordnat stöd

Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad har gett förbundet i uppdrag att genomföra en utredning och kartläggning för att ”utröna om ett PTSD-center kan bli aktuellt för Stockholm och förbundets parter”. Förbundet har genomfört utredningen ”Samordnat stöd för personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration”, som godkändes av styrelsen 2019-01-29. Utredningen beskriver mål­gruppen; personer med komplext trauma och erfarenhet av flykt och migration med behov av samordnat stöd och innehåller förslag på en strukturell och en individinriktad insats för målgruppen.

Den individinriktade insatsen innebär att förbundet finansierar två resurs­personer som arbetar i team tillsammans med SFI-lärarna och erbjuder eleverna stöd och vägledning utifrån elevernas behov under perioden 2019-05-01 – 2020-04-30.

Tillbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: