Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen

Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen

Kommunhubben förstärker samarbetet mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen

De flesta personer som får stöd från Jobbtorg, stadsdels förvaltningar och Samordnings förbundet för att nå egen försörjning behöver även stöd från Arbets förmedlingen. Arbetsförmedlingen har verktygen som mål grupperna behöver, till exempel inom arbetslivsinriktad rehabilitering och anställning med stöd.

Fungerande kontakt vägar mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen är en förut sättning för att kunna erbjuda parallella insatser utan glapp till målgrupperna. Kunskapen om vilka kanaler som kan användas för de olika frågorna behöver öka.

Kommunhubben

Kommunhubben är en gemensam satsning mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms stad och bemannas med hubb-arbetsförmedlare och hubb-kontaktpersoner. En jobb coach/social sekreterare eller motsvarande från varje Jobbtorg och stadsdelsför valtning får i uppdrag att vara hubb-kontaktperson. Kommunhubben arbetar digitalt och kommer ha en gemensam mejladress förutom frågeformuläret på arbetsformedlingen.se.

Syftet är att ge lika stöd över hela staden och informera om de olika kontaktvägarna så att resurserna används effektivt. Kommunhubben blir även en viktig källa för information vad som behöver förbättras i samverkan.

Hubb-arbetsförmedlarna kommer ha mycket stark behörighet och besvarar/åtgärdar frågor från stadens kontaktpersoner. Antingen direkt eller genom att skicka frågan vidare i Arbetsförmedlingens interna processer. Hubb-förmedlaren behåller ansvaret för att frågan besvaras/åtgärdas, deltar i ärende dragningar, treparts-samtal, identifierar ny funktionsnedsättning (kod), registrerar funktionsnedsättning vid återanmälan och förmedlar jobborders till kontaktpersonerna.

Hubb-kontaktpersonerna besvarar enklare frågor från kollegorna på Jobbtorg respektive stads delsförvaltning. De tar emot de mer komplexa individärendena och för dem vidare för att besvaras av Hubb-arbetsförmedlarna. De deltar på ärendedragningar och/eller med jobbcoach/socialsekreterare, bistår i att arrangera tre-partssamtal, besvarar/ åtgärdar frågor från Hubb-arbetsförmedlarna direkt eller skickar frågan vidare till stadens interna processer.

Kommunhubben genomför regelbundna digitala dialogmöten med aktuell information. Personal från Arbetsför medlingen, Jobbtorg och stadsdelsförvaltningarna bjuds in för att öka kunskapen om varandra uppdrag och därmed minska antalet frågor till Hubben.

Utveckling pågår

Kommunhubbens etablering är ett utvecklingsarbete. Ordinarie samarbete i individ ärenden pågår parallellt och avslutas inte förrän Kommunhubben motsvarar/förbättrar det som varit. Samarbetet fortsätter enligt huvudöverenskommelsen som antagits av Stockholms stad och Arbetsför med lin gen samt de tre lokala kluster överens kommelserna som beskriver samverkan kring individ ärenden och på chefs nivåer mellan Arbetsförmed lingen, stadsdelarna och Jobbtorgen. Nya bilagor som förtydligar samarbetet kommer att tas fram under 2023.

Planen är att Kommunhubben etableras den 1 april. En arbetsgrupp med chefer och strateger från Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och samordningsförbundet arbetar med Kommunhubbens övergripande struktur och innehåll. Därefter sker utvecklingsarbetet tillsammans med Hubb-medarbetarna.

 För frågor kontakta:

Arbetsförmedlingen:
luis.gomez@arbetsformedlingen.se
malin.hammar@arbetsformedlingen.se

Socialförvaltningen:
hillevi.andersson@stockholm.se
sigita.jogminaite@stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningen:
thomas.grondahl@stockholm.se
carin.larsson@stockholm.se

Samordningsförbundet:
karin.jaobsen@extern.stockholm.se

Insatsen utgår från de tre lokala kluster överens kommelserna som antagits av Stockholms stad och Arbetsför med lin gen som beskriver samverkan kring individ ärenden och på chefs nivåer mellan Arbetsförmedlingen, stadsdelarna och Jobbtorgen.

Bakgrund

Samordningsförbundet Stockholms stad och medlemmarna arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan kring stockholmarna i behov av samordnat stöd från flera aktörer. Det är många specialise rade aktörer invol verade med olika lagstiftning och uppdrag, vars förut sättningar snabbt kan förän dras utifrån politiska beslut. Förstudien Parallella spår (2021), med finansie ring från Europeiska socialfonden, beskriver några problem med samverkan och ger förslag på lösningar. Ett av förslagen är Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen.