Välbesökt frukostmöte


Måndagen den 4:e september anordnade Samordningsförbundet Stockholm stad ett mycket välbesökt frukost- och förmiddagssemi­narium på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Temat för dagen var personer med svag ställning på arbetsmarknaden och deras geogra­fiska spridning inom staden. Syftet var att diskutera frågor och svar kring:

  • vilka är personer med svag ställning på arbetsmarknaden utifrån ålder, kön, utbildningsbakgrund, stadsdel respektive födelseort
  • vilka trösklar möter dessa personer på arbetsmarknaden och hur påverkar dessa trösklar specifikt kvinnor, män, unga vuxna, utrikesfödda, nyanlända och ensamstående med barn
  • och sist men inte minst vad säger forskningen och statistiken

Bakgrunden till föredraget som hölls av Tomas Brandt och Karin Forss var en rapport som arbetsmarknadsförvaltningen beställt av Sweco. Förmiddagen var mycket populär med många besökare. Senare dela­des deltagarna upp i grupper utifrån var de jobbar geografiskt och fick då diskutera frågor som:

  • Stämmer det du hört idag med dina upplevelser?
  • Vilka är de största utmaningarna för ert stadsdelsområde?

Vid diskussionerna höjdes energin i rummet och det märktes att det fanns ett stort intresse och behov av att få prata tillsammans med andra myndigheter och stadsdelar. Det är viktigt att de som arbetar med detta är insatta och därför är information och kunskap viktig. Alla var rörande överens om att ökad samverkan är en förutsättning för att hjälpa fler.

Presentationen till frukostmöte 4 september
Målgruppsanalys – låg ekonomisk standard 20170427
Målgruppsanalys – tabellbilaga
Målgruppsanalys – Förklaring, figurer och tabellbilaga
Forskningsöversikt – Svag ställning på arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Stockholms stads frukostmöten/konferenser ska vara en mötesplats för utbyte av kompetens, kunskap och information samt fungera som ett forum för diskussioner inom samverkansområden. Frukostmötena riktar sig främst till medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: