SIP-samordnare

Samordnande funktion mellan socialtänsten och region Stockholm

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör vill tillsammans med Rågsveds vårdcemtral skapa en funktion som fungerar som en samordnande funktion mellan socialtänsten och region Stockholm.

Mål

Målet med insatsen är att tillsätta en SIP-samordnare som ska få till SIP-möten för individerna i de aktuella målgrupperna. Samordnare ska skapa samverkansrutiner och anmäla avvikelser. SIP-samordnare samordnar sitt arbete med en lots från Intro Stockholm för målgruppen kvotflyktingar.

Målgrupp

Målgruppen är personer med försörjningsstöd som saknar sjukpeningsgrundande inkomst (nollplacerade) samt kvotflyktingar som har komplexa behov och som saknar etablerade kontakter med vården.

Bakgrund

Utifrån den av förbundet framtagna Stockholmsmodellen och de kartläggningar som genomförts finns ca 1800 sjukskrivna klienter som saknar sjukpenningsgrundad inkomst. I intervjuer från personal inom socialtjänsten framkommer det att det saknas fungerande samverkansrutiner mellan stadsdelarna och vården.

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: