Myndighetsgemensam samverkan

Myndighetsgemensam samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Samordningsförbundet arbetar med att ta fram en lokal samverkansmodell inspirerad av Halmstadsmodellen. Målet är att modellen ska fungera över hela Stockholms stad. Två av förbundets utvecklingsledare har genomfört en kartläggning av målgruppen och vidare arbete pågår för att skapa en arbetsmodell på stadsdelarna. Arbetet sker i samarbete med Enskede- Årsta- Vantör och processledaren för Globen modellen.

Många får inte det stöd som behövs för att de ska bli självförsörjande. Under åren 2012- 2014 pågick ett utvecklingsprojekt i Halland som genomfördes mellan Halmstad och Laholms kommuner kring den gruppen. Arbetet har varit framgångsrikt och visat på vikten av att det finns en myndighetsgemensam struktur kring samverkan. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och Landsting har tagit fram en viljeinriktning där de ställer sig positiva till metodiken som tagits fram i utvecklingsprojektet i Halmstad. De ser gärna liknande arbetssätt och samverkansformer som kan utvecklas vidare. Inom Stockholm stad har stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta Vantör arbetat fram en modell för att arbeta med långtidssjukskrivna. Flera stadsdelsförvaltningar har nu börjat använda sig av den så kallade Globen-modellen.

Läs här om slutrapporten Halmstadsmodellen
Läs om viljeinriktningen om samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom
Processkarta för Globenmodellen
Stockholmsmodellen, delrapport

Har du frågor kontakta gärna:


Karin Jacobsen, Utredare

Kontaktuppgifter:

karin.jacobsen@extern.stockholm.se
08-508 480 03 eller 0761-24 80 03

TIllbaka till toppen

FINSAM i Stockholms medlemmar: