ESF-ansökan Stockholmskraften

ESF-ansökan Stockholmskraften

Stockholmskraften är inspirerat av Malmökraften och visat goda resultat i Malmö. En ansökan om ESF-medel för Stockholmskraften är inlämnad till ESF-rådet.

ESF-ansökan Stockholmskraften åren 2024 – 2027

En ESF-ansökan har tagits fram av Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Samordningsförbundet Stockholms stad med Arbetsförmedlingen som projektägare. Projektet ska utveckla en modell för stärkt individsamverkan mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms stads verksamheter med ansvar för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Besked om projektet beviljas finansiering av Europeiska unionen kommer i mitten av juni och projektstarten pågår mellan september och november 2024, om ansökan beviljas.
 

Målgrupp

Långtidsarbetslösa personer över 30 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som för sin försörjning uppbär försörjningsstöd från Stockholms stad.
 

Mål

Stockholmskraften ska bidra till minskad långtidsarbetslöshet genom riktade insatser för att bryta långtidsarbetslöshet och genom att förhindra att fler blir långtidsarbetslösa.

Individnivå

Att deltagarna i projektet:
• når egen försörjning genom arbete eller studier
• har nått en progression och närmat sig arbete eller studier
• fått ett samordnat stöd genom multiteamet och kompletterande aktörer

Organisationsnivå:

Projektet har lett till:
• att fler långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden har fått del av parternas samlade stöd och insatser
• en utvecklad modell för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms stad kring långtidsarbetslösa med behov av samordnat stöd
• utvecklad kunskap och förståelse för målgruppens behov och effektiva arbetssätt
• ett arbetssätt som främjat jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
 

Metod

Multikompetenta team, gemensam kartläggning och samordnad planering

Arbetsförmedlare, socialsekreterare och jobbcoach arbetar tillsammans i ett multikompetent team. Skillnaden mot ordinarie verksamhet är att teamet möter deltagaren tillsammans och deras samlade kompetenser ökar träffsäkerheten och bidrar till en bättre förståelse för hens förutsättningar och behov. Multiteamen ska genomföra en gemensam kartläggning med deltagaren som har fokus på arbete, studier och deltagarens förmågor. Deltagaren ska få en samordnad planering istället för separata planeringar från de olika aktörerna.

Tidigt fokus på arbete

Multiteamen ska arbeta med tidigt och tydligt fokus på arbete. För att stärka deltagarnas förutsättningar att få en anställning är även insatser som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden viktiga så som anställningar med lönesubventioner.

Parallella och samordnade insatser

Multiteamen ska erbjuda insatser och stöd från de egna ordinarie verksamheterna parallellt och samordnat, utan glapp så långt som respektive regelverk och lagstiftning tillåter. En insats kan pågå samtidigt som en annan insats påbörjas. Multiteamet ska underlätta stöd och insatser från andra aktörer och från civilsamhället för de deltagare som behöver.

Kompletterande resurser

Kontakten med hälso- och sjukvården
Många i målgruppen behöver stöd i kontakten med hälso- och sjukvården och stöd i att hantera och förbättra sin hälsa. En utvecklingsledare knyts till multiteamen och fungerar som kanal in till hälso- och sjukvården. Hen är rådgivare till multiteamen och träffar även deltagare, ger stöd och rådgivande samtal och ger stöd i vårdkontakter.

Kontakten med Försäkringskassan
Många i målgruppen är delvis sjukskrivna och behöver stöd och aktiviteter anpassade för att öka möjligheten att börja arbeta eller studera och behöver stöd och svar på frågor om ersättningar och förmåner. Multi-teamen ska erbjuda deltagaren stöd i kontakten med Försäkringskassan.

Stärka övergångar till studier
Många i målgruppen behöver stöd för bättre svenska, avsluta sin gymnasieutbildning och/eller utbilda sig för att öka möjligheterna att få ett arbete. Multiteamen ska erbjuda deltagaren stöd i kontakten med en studie- och yrkesvägledare som finns inom stadens jobbtorg.

Utveckling genom reflexiv praktik

Många i målgruppen upplever att de inte blivit lyssnade på och inte fått stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Multiteamen kommer få stöd för sin professionella ¬¬utveckling genom en utvecklingsledare i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) för att utveckla arbetet i Stockholmskraften. Det skapar ett lärande om hur deltagaren ska bli involverad och ägare av sin egen process. Reflexiv praktik skapar nya infallsvinklar som ger möjlig-heter att prova, vilket leder till bättre utfall och resultat.

Gemensam styrning och ledning

Projektets komplexitet med många parter kräver ett stort fokus på gemensam styrning och ledning. Projektet ska ha en styrgrupp för strategiska beslut och stöd. Styrgruppen ska samordnas med ordinarie samverkansstruktur mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Chefer i de operativa verksamheterna ska leda och stötta multi-teamen både som enskilda medarbetare och som grupp. Projektledningen ska etablera strukturer för uppföljning och samverkan med de operativa cheferna som ansvarar för multiteamens personal.

Organisering

Projektets samverkansmodell och organiseringen av de multikompetenta teamen utgår från den ordinarie organisatoriska strukturen inom Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Organiseringen av de multikompetenta teamen kommer att skilja sig något åt utifrån antal stadsdelsförvaltningar som tillhör ett team. Det ger möjlighet att pröva och utveckla en form för samverkan som är effektiv och möjlig att implementera utifrån de organisatoriska förutsättningarna.

Stockholmskraftens sex multiteam

I tre multiteam (1, 2 och 3) arbetar en arbetsförmedlare, en jobbcoach och en socialsekreterare tillsammans på heltid.
I två multiteam (4 och 5) arbetar en arbetsförmedlare och en jobbcoach på heltid samt två socialsekreterare på deltid med deltagare från sina stadsdelsförvaltningar.
I ett multiteam (6) arbetar en arbetsförmedlare och en jobbcoach på heltid. De samverkar med aktuell socialsekreterare i respektive stadsdelsförvaltning, men ingår inte i multiteamet.
 

Planerad projektstart

Pilot Stockholmskraften pågår i stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Skärholmen sedan nov/dec 2023. De två multiteamen övergår i projekt Stockholmskraften från och med den 1 september, om ansökan beviljas. Övriga multiteam förväntas vara igång från och med den 1 november.
 

Fördjupad information

 

För frågor kontakta:

Samordningsförbundet Stockholms stad
karin.jacobsen@extern.stockholm.se

Arbetsförmedlingen
juan.avila@arbetsformedlingen.se

arbetsmarknadsförvaltningen
linda.truvered@stockholm.se